A A A
BIP Urzędu Miejskiego w Józefowie

O Biuletynie


Informacje na temat Biuletynu Informacji Publicznej.

1. Podstawa prawna tworzenia, wejścia w życie oraz obowiązywania i stosowania BIP.

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001, nr.112, poz.1198)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.2002, nr.67, poz.619)

2. Cele ustawy :

Ustawa nakłada na podmioty określone w przepisach obowiązek uruchomienia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej. Techniczne i organizacyjne wymagania związane z wprowadzeniem BIP i wejściem w życie ustawy o dostępie do informacji publicznej wynikają z rozporządzenia MSWiA. Uruchomienie BIP jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dotychczasowe serwisy internetowe organów administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji państwowych, a także jednostek organizacyjnych wykonujących zadania publiczne mają różne struktury i sposoby nawigacji. Różny jest też prezentowany przez nich zakres informacji. Utworzenie w serwisach internetowych podmiotów obowiązanych z art.4 ustawy BIP (posiadającego ściśle określone w rozporządzeniu mechanizmy nawigacji i określony zakres prezentowanych danych) spowoduje ujednolicenie sposobu i zakresu publikowanych informacji. Tym sposobem udostępnianie informacji publicznej będzie się odbywało w sposób prostszy, bardziej przejrzysty i czytelny dla obywateli oraz podmiotów, które będą chciały uzyskać dostęp do takiej informacji.

Definicja informacji publicznej: informacją publiczną jest zgodnie z art.1 ust.1 ustawy każda informacja o sprawach publicznych a ponadto zgodnie z art.61 Konstytucji RP jest to każda informacja, wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne, osoby pełniące funkcje oraz inne podmioty, które władzę realizują lub gospodarują mieniem Skarbu Państwa, komunalnym w zakresie tych kompetencji i wiadomości o tych podmiotach.

3. Terminy realizacji ustawy (realizacja jest trzyetapowa - wynika to z treści przepisu art.26,6,8 tejże ustawy) :

 • Ustawa weszła w życie dnia 1 stycznia 2002 r. ale jej postanowienia odnośnie BIP wchodzą kolejnymi etapami od dnia 1 lipca 2003 r.
 • Rozporządzenie weszło w życie dnia 20 czerwca 2002 r.

I. etap (od dnia 1 lipca 2003 r. w biuletynie powinno się udostępniać, art.6 ust.1 pkt 2 i pkt 3 lit. a)-d) i lit. f) :

 • dane podmiotu
 • status prawny lub formę prawną podmiotu
 • organizację , przedmiot działalności i kompetencje podmiotu
 • organy podmiotu , osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
 • strukturę własnościową podmiotu oraz majątek , którym dysponuje
 • informacje o trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych
 • informacje o trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu
 • terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej
 • informacje o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych
 • informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw
 • informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach udostępniania danych w nich zawartych

II. etap (od 31 grudnia 2003 roku w biuletynie powinno się udostępniać, art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. e) oraz pkt 4 lit. a) lit c) i d):

 • informację o polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o zamierzeniach działań władzy ustawodawczej i wykonawczej
 • informację o projektowaniu aktów normatywnych
 • informację o programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań
 • informacje o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
 • dokumentację przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających
 • stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych
 • treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej
 • informacje o stanie samorządów i ich jednostek organizacyjnych

III. etap (od 31 grudnia 2004 roku w biuletynie powinno się udostępniać informacje o majątku publicznym czyli, art.6 ust.1 pkt 5 ):

 • informacje o majątku Skarbu Państwa i państwowych osobach prawnych
 • informacje o innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach
 • informacje o majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego , a także kas chorych (teraz Narodowego Funduszu Zdrowia)
 • informacje o dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty z art.4 ustawy mają pozycję dominującą oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat
 • informacje o długu publicznym
 • informacje o pomocy publicznej
 • informacje o ciężarach publicznych

4. Podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej w formie BIP.

Art. 4. 1. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:

1) organy władzy publicznej,

2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych,

3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,

4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,

5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

2. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są związki zawodowe i ich organizacje oraz partie polityczne.

3. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji.

5. Obowiązki operatora (czyli WOI TBD w Lublinie)

 • organizacja informacji zawartych w biuletynie w postaci baz danych i udostępnienia ich w oparciu o mechanizmy baz danych
 • udostępnianie informacji przez całą dobę bez przerwy. W przypadku gdy serwer główny ulegnie awarii odwiedzający stronę biuletynu są informowani o chwilowym zablokowaniu połączeń. Czas zablokowania nie może być dłuższy niż 24 godz.
 • Posiadanie serwera zastępczego na wypadek awarii serwera strony głównej lub podmiotowej biuletynu.
 • Systematyczne kopiowanie informacji zgromadzonych na podmiotowych stronach biuletynu co 8 godz. Na odrębne nośniki informacji.
 • Umożliwienie modyfikacji menu po uprzednim zgłoszeniu. Modyfikacja odbywa się przez podwójny poziom haseł i szyfrowane połączenie.
 • Nadanie indywidualnego wewnętrznego identyfikatora i wewnętrznego hasła dostępu do modułu administracyjnego strony biuletynu wyznaczonym przez abonenta pracownikom.
 • Umożliwienie kopiowania, wydruku, przesłania oraz przeniesienia informacji publicznej na odpowiedni powszechnie stosowany nośnik informacji.
 • Zabezpieczenie serwera biuletynu tak, aby uniemożliwić instalację na tym serwerze przez osoby nieuprawnione innego oprogramowania, w szczególności spowalniającego obsługę biuletynu lub uniemożliwiające taką obsługę.
 • Ochrona serwera podmiotowych podmiotowych stron biuletynu przez moduł bezpieczeństwa (programowe lub programowo-sprzętowe rozwiązanie techniczne pozwalające na odseparowanie informacji publicznych zawartych na stronach biuletynu od sieci internet, w sposób uniemożliwiający niekontrolowaną penetrację tych informacji, ich zniszczenie lub modyfikację przez osoby nieuprawnione - firewall).
 • Ciągła rozbudowa BIP w oparciu o nowe wymagania ustawodawcy w ramach opłaty abonamentowej.

6. Obowiązki abonenta.

 • Udostępnianie informacji publicznej.
 • Przekazywanie właściwemu ministrowi do spraw administracji publicznej informacji o adresie URL strony podmiotowej biuletynu.
 • Powiadomienie właściwego ministra do spraw administracji publicznej o zmianach w treści informacji przekazanych w celu zamieszczenia ich na stronie głównej biuletynu oraz o likwidacji podmiotu.
 • Informacje i powiadomienia z punktów 2 i 3 powinny być przekazywane ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej w terminie zapewniającym zachowanie zgodności treści strony głównej i podmiotowych stron biuletynu nie później niż w ciągu 24 godzin od wprowadzenia tych zmian.
 • Wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie dzienników, w których odnotowują zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w biuletynie oraz próby dokonania takich zmian przez osoby nieuprawnione.
 • oznaczenie informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,
 • podanie w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
 • dołączenie do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,
 • oznaczenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,
 • zabezpieczenie możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

 Minister właściwy do spraw administracji publicznej określa w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe standardy ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, w szczególności:
a) strukturę strony głównej,
b) standardy struktury stron,
2) zakres i tryb przekazywania informacji,
3) standardy zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej

- mając na względzie sprawność i jednolitość działania systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej.

Standardy struktury podmiotowych stron BIP: (rozp. Art. 12)

Podmiotowa strona biuletynu musi zawierać (zgodnie z rozporządzeniem):

 • logo biuletynu
 • kontakt do osoby(osób) redagującej dany biuletyn (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer faxu, adres e-mail)
 • instrukcję korzystania z podmiotowej strony biuletynu
 • menu przedmiotowe
 • informację o liczbie odwiedzin podmiotowej strony biuletynu
 • moduł wyszukujący
 • rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na stronach biuletynu, ze wskazaniem daty od której te zmiany obowiązują
 • informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu , a nie udostępnionych w biuletynie

Podmiotowa strona biuletynu nie może zawierać reklam i innych treści o charakterze komercyjnym. Na podmiotowch stronach biuletynu należy też umieścić przyciski ekranowe.

7. Ograniczenia w publikowanych informacjach publicznych (ograniczenia wynikają z art. 3 Konstytucji, który chroni wolność i prawa osób, podmiotów gospodarczych oraz porządek publiczny, bezpieczeństwo i ważny interes gospodarczy państwa. Chroni się również informacje na temat umów cywilno-prawnych, których stronami są inne podmioty).

Art. 5. 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

3. Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji.

4. Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.

Podstawowe informacje o Biuletynie Informacji Publicznej

1. Cel ustawy

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej(Dz.U.Nr 112,poz.1198) nakłada na podmioty określone w przepisach obowiązek uruchomienia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.

Techniczne i organizacyjne wymagania związane z wprowadzaniem w życie prawa do informacji publicznej wynikają z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej(Dz.U.Nr 67,poz.619).

Uruchomienie Biuletynu jest niezbędne dla funkcjonowania ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Dotychczasowe serwisy internetowe organów administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji publicznych mają różne struktury i sposoby nawigacji. Różny jest też prezentowany na nich zakres informacji. Stworzenie w serwisach internetowych poszczególnych podmiotów Biuletynu Informacji Publicznej (posiadającego ściśle określone w rozporzadzeniu mechanizmy nawigacji i określony zakres prezentowanych danych) spowoduje ujednolicenie sposobu i zakresu publikowania informacji o sprawach publicznych. To ułatwi i przyspieszy wyszukiwanie potrzebnych informacji każdemu obywatelowi, instytucji itp.

2. Terminy realizacji

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku weszła w życie dnia 1 stycznia 2002 roku. Rozporządzenie z 17 maja 2002 roku weszło w życie 20 czerwca 2002 roku.

Większość informacji wymienionych w artykule 6 ustawy należy praktycznie publikować już dzisiaj.

I etap (do 1 lipca 2003 roku biuletyn powinien udostępnić):

- dane podmiotu
- status prawny lub formę prawną podmiotu
- organizację , przedmiot działalności i kompetencje podmiotu
- organy podmiotu , osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
- strukturę własnościową podmiotu oraz majątek , którym dysponuje
- informacje o trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych
- informacje o trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych
- informacje o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych
- informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw

informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach udostępniania danych w nich zawartych

II etap (od 31 grudnia 2003 roku biuletyn powinien udostępniać):

- informację o zamierzeniach działań władzy ustawodawczej i wykonawczej
- informację o projektowaniu aktów normatywnych
- informację o programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań
- informacje o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
- treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć
- dokumentację przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających
- stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicnej i przez funkcjonariuszy publicznych
- treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej
- informacje o stanie samorządów i ich jednostek organizacyjnych

III etap (do 31 grudnia 2004 roku biuletyn powinien udostępniać informacje o majątku publicznym czyli):

- informacje o majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych
- informacje o dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty mają pozycję dominującą oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat
- informacje o długu publicznym
- informacje o pomocy publicznej
- informacje o ciężarach publicznych

3. Podmioty zobowiązane do realizacji Biuletynu Informacji Publicznej:

- urzędy administracji publicznej
- organy samorządu gospodarczego i zawodowego
- instytucje publiczne
- podmioty reprezentujące skarb państwa
- samorząd terytorialny
- zwiąaki zawodowe i partie polityczne
- podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorzadu terytorialnrgo

4. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Strona główna biuletynu jest dostępna w sieci pod adresem www.bip.gov.pl i znajduje się na serwerze MSWiA.

Strona główna będzie zawierała podstawowe informacje o urzędach i instytucjach publicznych oraz powiązania('linki') do serwisów poszczególnych podmiotów.

Informacje będą zorganizowane w układzie podmiotowym i tematycznym.

Menu podmiotowe jest katalogiem grup podmiotów zobowiązanych do przestrzegania ustawy. Menu tematyczne jest klasyfikacją spraw, którymi zajmuje się urząd (zdrowie, edukacja, podatki, środowisko itp.)

Praktycznie strona główna BIP umożliwia wywołanie biuletynów poszczególnych podmiotów: organów władzy ustawodawczej, urzędów administracji rzadowej i samorządowej itp.

5. Standardy struktury podmiotowych stron BIP

Podmiotowa strona biuletynu musi zawierać (zgodnie z rozporządzeniem):

- logo biuletynu
- kontakt do osoby(osób) redagującej dany biuletyn (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer faxu, adres e-mail)
- instrukcję korzystania z podmiotowej strony biuletynu
- menu przedmiotowe
- informację o liczbie odwiedzin podmiotowej strony biuletynu
- moduł wyszukujący
- rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na stronach biuletynu, ze wskazaniem daty od której te zmiany obowiązują
- informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu , a nieudostępnionych w biuletynie

Podmiotowa strona biuletynu nie może zawierać reklam i innych treści o charakterze komercyjnym. Na podmiotowch stronach biuletynu należy też umieścić przyciski ekranowe umożliwiające dostęp do strony głównej biuletynu(www.bip.gov.pl) oraz do strony głównej serwisu internetowego podmiotu(jeśli taka istnieje). Ponadto na stronie głównej internetowego serwisu informacyjnego podmiotu należy umieścić przycisk (z logo biuletynu) umożliwiający bezpośredni dostęp do podmiotowej strony biuletynu danego podmiotu.

6. Zasady działania i wymagania techniczne BIP

System publikowania informacji w biuletynie musi posiadać szereg mechanizmów nie występujących w większości obecnych serwisów internetowych podmiotów:

- informacje publiczne zawarte w biuletynie organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych,
- informacje muszą być dostępne przez całą dobę bez przerwy,
- dla zapewnienia ciągłości publikacji w przypadku awarii podmioty prowadzące BIP są zobowiązane do posiadania serwera zastępczego,
- serwer strony głównej biuletynu oraz serwery podmiotowych stron biuletynu muszą być chronione przez moduł bezpieczeństwa (programowe lub sprzętowo-programowe rozwiązanie techniczne pozwalające na odseparowanie informacji publicznych zawartych na stronach biuletynu od sieci Internet, w sposób uniemożliwiający niekontrolowaną penetrację tych informacji , ich zniszczenie lub modyfikację przez osoby nieuprawnione)
- informacje zgromadzone na podmiotowych stronach biuletynu muszą być systematycznie kopiowane na odrębne nośniki informacji , nie rzadziej niż raz na dobę,
- oprogramowanie serwerów podmiotowych stron biuletynu musi zawierać zabezpieczenia uniemożliwiające instalację na tych serwerach przez osoby nieuprawnione innego oprogramowania, w szczególności spowalniającego obsługę biuletynu lub uniemożliwiające taką obsługę,
- ze stron biuletynu musi istnieć możliwość kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub możliwość przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji

Biuletyn powinien też umożliwiać (zgodnie z art.8 p.6 ustawy):

- oznaczenie informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację
- podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
- dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do biuletynu
- oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia
- zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

 

Dostęp do tekstów ujednoliconych ustaw i rozporządzenia:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1087)
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz.U. 2002 nr 67 poz. 619)Opublikował: Krzysztof Łazorczyk
Publikacja dnia: 23.01.2011
Podpisał: Krzysztof Łazorczyk
Dokument z dnia: 23.01.2011
Dokument oglądany razy: 3 250

Góra strony