A A A
BIP Urzędu Miejskiego w Józefowie

Kompetencje


Kompetencje Rady Miejskiej

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Kompetencje Rady Miejskiej określa art. 18 i art. 18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy:

 • uchwalanie statutu Miasta,
 • ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika i sekretarza na wniosek Burmistrza,
 • uchwalanie budżetu, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielania lub nie udzielania absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi samorządami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach; herbu, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa Miasta,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • podejmowanie uchwał związanych z utworzeniem ″młodzieżowej rady miasta″,
 • stanowienie o innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miasta.


Opublikował: Krzysztof Łazorczyk
Publikacja dnia: 26.01.2011
Podpisał: Krzysztof Łazorczyk
Dokument z dnia: 26.01.2011
Dokument oglądany razy: 1 788

Góra strony