A A A
BIP Urzędu Miejskiego w Józefowie

Zarządzenia - V kadencja


PDF  Zarządzenie nr 53/2010, z dnia 2010-12-10 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.PDF  Zarządzenie nr 51/2010, z dnia 2010-12-06 w sprawie utworzenia gminnego biura spisowego.PDF  Zarządzenie nr 50/2010, z dnia 2010-11-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.PDF  Zarządzenie nr 47/2010, z dnia 2010-11-17 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Powiatu w Biłgoraju w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego na rok 2011.PDF  Zarządzenie nr 46/2010, z dnia 2010-11-15 w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Józefów na 2011 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.PDF  Zarządzenie nr 44/2010, z dnia 2010-11-05 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.PDF  Zarządzenie nr 41/2010, z dnia 2010-10-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.PDF  Zarządzenie nr 40/2010, z dnia 2010-10-27 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 30 września 2010 roku.PDF  Zarządzenie nr 39/2010, z dnia 2010-09-01 w sprawie nałożenia na nauczycieli obowiązku podjęcia pracy w innej szkole.PDF  Zarządzenie nr 38/2010, z dnia 2010-08-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.PDF  Zarządzenie nr 37/2010, z dnia 2010-08-31 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stanisławowie.PDF  Zarządzenie nr 36/2010, z dnia 2010-08-20 w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla ewidencji Projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach RPO WL w Urzędzie Miejskim w Józefowie.PDF  Zarządzenie nr 35/2010, z dnia 2010-08-20 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.PDF  Zarządzenie nr 34/2010, z dnia 2010-08-20 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie.PDF  Zarządzenie nr 33/2010, z dnia 2010-08-20 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stanisławowie.PDF  Zarządzenie nr 32/2010, z dnia 2010-08-10 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pana Krzysztofa Nowickiego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.PDF  Zarządzenie nr 31/2010, z dnia 2010-08-10 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Justyny Pielecha ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.PDF  Zarządzenie nr 30/2010, z dnia 2010-08-10 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Katarzyny Dobek ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego. PDF  Zarządzenie nr 29/2010, z dnia 2010-08-10 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Anny Garbacz ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.PDF  Zarządzenie nr 28/2010, z dnia 2010-08-10 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Ewy Knap ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.PDF  Zarządzenie nr 27/2010, z dnia 2010-08-10 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pana Tomasza Lipiana ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.PDF  Zarządzenie nr 26/2010, z dnia 2010-08-04 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2010 roku.PDF  Zarządzenie nr 25/2010, z dnia 2010-07-22 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Józefowie.PDF  Zarządzenie nr 24/2010, z dnia 2010-07-15 w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący część nieruchomości budynkowej z przeznaczeniem na wynajem.PDF  Zarządzenie nr 23/2010, z dnia 2010-07-09 w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący część nieruchomości budynkowej z przeznaczeniem na wynajem.PDF  Zarządzenie nr 22/2010, z dnia 2010-06-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.PDF  Zarządzenie nr 21/2010, z dnia 2010-06-22 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.PDF  Zarządzenie nr 20/2010, z dnia 2010-06-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.PDF  Zarządzenie nr 19/2010, z dnia 2010-06-14 w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej działającego na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81 poz. 530) informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.PDF  Zarządzenie nr 18/2010, z dnia 2010-06-14 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej działającego na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81 poz. 530) informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art 28 ust 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.PDF  Zarządzenie nr 17/2010, z dnia 2010-06-07 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.PDF  Zarządzenie nr 16/2010, z dnia 2010-06-02 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.PDF  Zarządzenie nr 15/2010, z dnia 2010-05-31 w sprawie utworzenia gminnego biura spisowego.PDF  Zarządzenie nr 14/2010, z dnia 2010-05-25 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Józefów.PDF  Zarządzenie nr 13/2010, z dnia 2010-05-25 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Józefów. nr 13/2010, z dnia 2010-05-25.PDF  Zarządzenie nr 12/2010, z dnia 2010-05-17 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Górniki.PDF  Zarządzenie nr 11/2010, z dnia 2010-04-26 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.PDF  Zarządzenie nr 09/2010, z dnia 2010-03-19 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2009 rok.PDF  Zarządzenie nr 08/2010, z dnia 2010-02-12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.PDF  Zarządzenie nr 07/2010, z dnia 2010-02-12 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia minimalnych stawek czynszowych za najem lokali użytkowch, stanowiących własność Gminy Józefów oraz zasad ich oddawania w najem na okres do trzech lat. PDF  Zarządzenie nr 06/2010, z dnia 2010-02-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.PDF  Zarządzenie nr 05/2010, z dnia 2010-02-16 w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny.PDF  Zarządzenie nr 04/2010, z dnia 2010-02-12 w sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF  Zarządzenie nr 03/2010, z dnia 2010-01-27 w sprawie zatwierdzenia kalkulacji kosztów składowania odpadów na Gminnym Składowisku Odpadów w Józefowie.PDF  Zarządzenie nr 02/2010, z dnia 2010-01-18 w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek położonych w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF  Zarządzenie nr 01/2010, z dnia 2010-01-18 w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek położonych w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF  Zarządzenie nr 53/2009, z dnia 2009-12-31 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2010.PDF  Zarządzenie nr 52/2009, z dnia 2009-12-30 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.PDF  Zarządzenie nr 51/2009, z dnia 2009-12-30 w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej.PDF  Zarządzenie nr 50/2009, z dnia 2009-12-30 w sprawie zatwierdzenia kalkulacji kosztów składowania odpadów na Gminnym Składowisku Odpadów w Józefowie.PDF  Zarządzenie nr 49/2009, z dnia 2009-12-15 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokali użytkowych nr I i II wraz z udziałem w gruncie i udziałem w powierzchni pomocniczej ogólnodostępnej.PDF  Zarządzenie nr 48/2009, z dnia 2009-12-09 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.PDF  Zarządzenie nr 47/2009, z dnia 2009-12-07 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do spraw planowania przestrzennego.PDF  Zarządzenie nr 46/2009, z dnia 2009-12-01 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowalanych.PDF  Zarządzenie nr 45/2009, z dnia 2009-11-30 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Powiatu w Biłgoraju w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego na 2010 rok.PDF  Zarządzenie nr 44/2009, z dnia 2009-11-20 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Józefowie.PDF  Zarządzenie nr 43/2009, z dnia 2009-11-13 w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Józefów na 2010 rok.PDF  Zarządzenie nr 42/2009, z dnia 2009-10-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.PDF  Zarządzenie nr 41/2009, z dnia 2009-10-13 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Józefowie.PDF  Zarządzenie nr 40/2009, z dnia 2009-09-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.PDF  Zarządzenie nr 39/2009, z dnia 2009-09-30 w sprawie powołania komisji konkursowj do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Józefowie.PDF  Zarządzenie nr 38/2009, z dnia 2009-09-25 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF  Zarządzenie nr 37/2009, z dnia 2009-09-25 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF  Zarządzenie nr 36/2009, z dnia 2009-09-25 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF  Zarządzenie nr 35/2009, z dnia 2009-09-25 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF  Zarządzenie nr 34/2009, z dnia 2009-09-25 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF  Zarządzenie nr 33/2009, z dnia 2009-09-25 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF  Zarządzenie nr 32/2009, z dnia 2009-09-25 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF  Zarządzenie nr 31/2009, z dnia 2009-09-25 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF  Zarządzenie nr 30/2009, z dnia 2009-09-25 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF  Zarządzenie nr 29/2009, z dnia 2009-09-25 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF  Zarządzenie nr 28/2009, z dnia 2009-09-25 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF  Zarządzenie nr 27/2009, z dnia 2009-09-07 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową gminy Józefów.PDF  Zarządzenie nr 26/2009, z dnia 2009-08-14 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.PDF  Zarządzenie nr 25/2009, z dnia 2009-08-14 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2009 roku.PDF  Zarządzenie nr 24/2009, z dnia 2009-08-12 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Długi Kąt.PDF  Zarządzenie nr 23/2009, z dnia 2009-08-06 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.PDF  Zarządzenie nr 22/2009, z dnia 2009-07-29 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Ewy Bekier-Jaworskiej ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.PDF  Zarządzenie nr 21/2009, z dnia 2009-07-16 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych przy ul. Pl. Wyzwolenia w Józefowie.PDF  Zarządzenie nr 20/2009, z dnia 2009-06-16 w sprawie ustalenia Regulaminu Służby Przygotowawczej Pracowników Urzędu.PDF  Zarządzenie nr 19/2009, z dnia 2009-06-15 w sprawie opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia.PDF  Zarządzenie nr 18/2009, z dnia 2009-06-12 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Długi Kat.PDF  Zarządzenie nr 17/2009, z dnia 2009-06-12 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF  Zarządzenie nr 16/2009, z dnia 2009-06-12 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Długi Kąt.PDF  Zarządzenie nr 15/2009, z dnia 2009-06-12 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Długi Kąt.PDF  Zarządzenie nr 14/2009, z dnia 2009-06-12 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Długi Kąt.PDF  Zarządzenie nr 13/2009, z dnia 2009-06-10 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Józefowie.PDF  Zarządzenie nr 12/2009, z dnia 2009-06-05 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.PDF  Zarządzenie nr 11/2009, z dnia 2009-06-05 w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i ich zastępców.PDF  Zarządzenie nr 10/2009, z dnia 2009-05-29 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa (etyliny) w samochodzie służbowym marki Polonez Caro o nr rej. LBL 83KJ.PDF  Zarządzenie nr 09/2009, z dnia 2009-05-15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.PDF  Zarządzenie nr 08/2009, z dnia 2009-03-20 w sprawie określenia warunków i zakresu działań likwidatora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Józefowie.PDF  Zarządzenie nr 07/2009, z dnia 2009-03-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.PDF  Zarządzenie nr 06/2009, z dnia 2009-03-20 w sprawie przedtawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2008 rok.PDF  Zarządzenie nr 05/2009, z dnia 2009-02-20 w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Józefowie.PDF  Zarządzenie nr 04/2009, z dnia 2009-02-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.PDF  Zarządzenie nr 03/2009, z dnia 2009-02-04 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta w Józefowie na 2009 rok.PDF  Zarządzenie nr 02/2009, z dnia 2009-01-06 w sprawie wprowadzenia minimalnych stawek czynszowych za najem lub dzierżawę lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Józefów oraz zasad ich oddawania w najem lub dzieżawę na okres do trzech lat.PDF  Zarządzenie nr 01/2009, z dnia 2009-01-02 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania niektórych czynności w zakresie prawa pracy wobec Burmistrza Józefowa.PDF  Zarządzenie nr 60/2008, z dnia 2008-12-16 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.PDF  Zarządzenie nr 59/2008, z dnia 2008-12-08 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Powiatu w Biłgoraju w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie.PDF Zarządzenie nr 58/2008, z dnia 2008-12-08 w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrożenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.PDF Zarządzenie nr 57/2008, z dnia 2008-12-08 w sprawie powołania Zespołu ds. Społecznych w Gminie Józefów.Powiatu Biłgorajskiego na 2009 rok.PDF  Zarządzenie nr 56/2008, z dnia 2008-11-27 w sprawie wyznaczenia nauczyciela w Szkole Podstawowej w Stanisławowie do zastępowania Dyrektora Szkoły podczas jego nieobecności.PDF  Zarządzenie nr 55/2008, z dnia 2008-11-14 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.PDF  Zarządzenie nr 54/2008, z dnia 2008-11-14 w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Józefów na 2009 rok.PDF  Zarządzenie nr 53/2008, z dnia 2008-11-13 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.PDF  Zarządzenie nr 52/2008, z dnia 2008-10-31 w sprawie wyznaczenia likwidatora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Józefowie.PDF  Zarządzenie nr 51/2008, z dnia 2008-10-31 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.PDF  Zarządzenie nr 50/2008, z dnia 2008-10-31 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF  Zarządzenie nr 49/2008, z dnia 2008-10-31 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF  Zarządzenie nr 48/2008, z dnia 2008-10-31 w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału w części 1/2 nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF  Zarządzenie nr 47/2008, z dnia 2008-10-02 w sprawie udzielenia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie pełnomocnictwa w zakresie realizacji przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.PDF  Zarządzenie nr 46/2008, z dnia 2008-10-02 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: dostawę, demontaż i montaż stolarki okiennej z PCV do budyków: LO w Józefowie, Przedszkola w Józefowie, SP w Majdanie Nepryskim, SP w Stanisławowie i SP w Górecku Starym.PDF  Zarządzenie nr 45/2008, z dnia 2008-09-25 w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych i odbierania oświadczeń majątkowych.PDF  Zarządzenie nr 44/2008, z dnia 2008-09-25 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych i odbierania oświadczeń majątkowych.PDF  Zarządzenie nr 43/2008, z dnia 2008-09-24 w sprawie zasad częściowego zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy z monitorami ekranowymi.PDF  Zarządzenie nr 42/2008, z dnia 2008-09-19 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.PDF  Zarządzenie nr 41/2008, z dnia 2008-09-12 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na remont dróg gminnych w miejscowościach: Stanisławów, Górecko Stare.PDF  Zarządzenie nr 40/2008, z dnia 2008-09-02 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników.PDF  Zarządzenie nr 39/2008, z dnia 2008-09-02 w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF  Zarządzenie nr 38/2008, z dnia 2008-09-02 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału w części 1/2 nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF  Zarządzenie nr 37/2008, z dnia 2008-08-28 w sprawie nałożenia na nauczycieli obowiązku podjęcia pracy w innej szkole.PDF  Zarządzenie nr 36/2008, z dnia 2008-08-27 w sprawie przedłużenia powierzenia Panu Marianowi Kusztykiewiczowi stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górecku Starym.PDF  Zarządzenie nr 35/2008, z dnia 2008-08-14 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargó nieograniczonych na budowę chodników w Józefowie przy ulicach: Biłgorajska (str. lewa), Pocztowa (str. lewa), Miszki Tatara (str. prawa), Broniewskiego (str. prawa).PDF  Zarządzenie nr 33/2008, z dnia 2008-08-13 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2008 roku.PDF  Zarządzenie nr 32/2008, z dnia 2008-08-07 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: adaptację istniejącego budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie na Środowiskowy Dom Samopomocy.PDF  Zarządzenie nr 31/2008, z dnia 2008-08-05 w sprawie upoważnienie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych i odbieranie oświadczeń majątkowych.PDF  Zarządzenie nr 30/2008, z dnia 2008-08-05 w sprawie upoważnienie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych i odbieranie oświadczeń majątkowych.PDF  Zarządzenie nr 29/2008, z dnia 2008-08-01 w sprawie upoważnienie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji.PDF  Zarządzenie nr 28/2008, z dnia 2008-08-01 w sprawie upoważnienie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji.PDF  Zarządzenie nr 27/2008, z dnia 2008-07-30 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na remont dróg i ulic na terenie Gminy Józefów.PDF  Zarządzenie nr 26/2008, z dnia 2008-07-24 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu niograniczonego na: dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Józefów w roku szkolnym 2008/2009.PDF  Zarządzenie nr 25/2008, z dnia 2008-07-23 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.PDF  Zarządzenie nr 24/2008, z dnia 2008-07-23 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dofinansowania osobom fizycznym do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Józefów.PDF  Zarządzenie nr 23/2008, z dnia 2008-07-10 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.PDF  Zarządzenie nr 22/2008, z dnia 2008-07-07 w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zbycie działek położonych w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF  Zarządzenie nr 21/2008, z dnia 2008-06-30 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.PDF  Zarządzenie nr 20/2008, z dnia 2008-06-20 w sprawie powołania i trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Józefowie.PDF  Zarządzenie nr 19/2008, z dnia 2008-06-13 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na remont dróg i ulic na terenie Gminy Józefów.PDF  Zarządzenie nr 18/2008, z dnia 2008-05-21 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF  Zarządzenie nr 17/2008, z dnia 2008-05-19 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Dostawę stolarki okiennej z PCV do budynku Urzędu Miejskiego w Józefowie I piętro.PDF  Zarządzenie nr 16/2008, z dnia 2008-04-28 w sprawie ustalenia stawek za wynajem miejsca w pokojach gościnnych w Józefowie.PDF  Zarządzenie nr 15/2008, z dnia 2008-04-28 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.PDF  Zarządzenie nr 14/2008, z dnia 2008-04-09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę budynku Urzędu Miejskiego w Józefowie.PDF  Zarządzenie nr 13/2008, z dnia 2008-03-27 w sprawie powołania Komitetu Obchodów XX Rocznicy Nadania Praw Miejskich Miejscowości Józefów.PDF  Zarządzenie nr 12/2008, z dnia 2008-03-27 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Powiatu w Biłgoraju w sprawie ustalenia rokładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego na 2008 rok.PDF  Zarządzenie nr 11/2008, z dnia 2008-03-18 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania z wykonania budżetu gminy i miasta za 2007 rok.PDF  Zarządzenie nr 10/2008, z dnia 2008-03-04 w sprawie powołania Komisji przetargowej.PDF  Zarządzenie nr 09/2008, z dnia 2008-02-29 w sprawie powołania zespołu do spraw związanych z opracowaniem zadań do realizacji na terenie gminy Józefów w ramach programu Integracji Społecznej.PDF  Zarządzenie nr 08/2008, z dnia 2008-02-20 w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2008 roku.PDF  Zarządzenie nr 07/2008, z dnia 2008-02-15 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zmianę konstrukcji i pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie.PDF  Zarządzenie nr 06/2008, z dnia 2008-02-07 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę stolarki okiennej z PCV do budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie.PDF  Zarządzenie nr 05/2008, z dnia 2008-02-06 w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Józefowie do złożenia oświadczenia w sprawie przyjęcia darowizny od IBM (sprzęt komputerowy).PDF  Zarządzenie nr 04/2008, z dnia 2008-01-31 w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.PDF  Zarządzenie nr 03/2008, z dnia 2008-01-22 w sprawie naboru na stanowisko Inspektora ds. funduszy unijnych.PDF  Zarządzenie nr 02/2008, z dnia 2008-01-08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.PDF  Zarządzenie nr 01/2008, z dnia 2008-01-02 w sprawie powołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Józefowie oraz ustalenia wynagrodzenia.PDF  Zarządzenie nr 46/2007, z dnia 2007-12-20 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Józefów na 2008 rok.PDF  Zarządzenie nr 45/2007, z dnia 2007-12-18 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.PDF  Zarządzenie nr 44/2007, z dnia 2007-12-14 w sprawie przeprowadzenia przetargu na zbycie niruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF  Zarządzenie nr 43/2007, z dnia 2007-12-04 w sprawie naboru na stanowisko ds. funduszy unijnych oraz obsługi informatycznej urzędu.PDF  Zarządzenie nr 42/2007, z dnia 2007-11-27 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Powiatu w Biłgoraju w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego na 2008 rok.PDF  Zarządzenie nr 41/2007, z dnia 2007-11-15 w sprawie projektu Gminy i Miasta Józefów na 2008 rok.PDF  Zarządzenie nr 40/2007, z dnia 2007-11-13 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.PDF  Zarządzenie nr 39/2007, z dnia 2007-11-09 w sprawie przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej po byłym internacie LO w Józefowie.PDF  Zarządzenie nr 38/2007, z dnia 2007-11-06 w sprawie przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości położonej we wsi Brzeziny.PDF  Zarządzenie nr 37/2007, z dnia 2007-10-15 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: modernizację chodników w Józefowie przy ulicach: Wojska Polskiego, Partyzantów, Miszki Tatara, Krótka, Pocztowa, Biłgorajska, Broniewskiego.PDF  Zarządzenie nr 36/2007, z dnia 2007-10-05 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007.PDF  Zarządzenie nr 35/2007, z dnia 2007-10-03 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.PDF  Zarządzenie nr 34/2007, z dnia 2007-09-28 w sprawie zatwierdzenia kalkulacji kosztów składowania odpadów na Gminnym Składowisku Odpadów w Józefowie.PDF  Zarządzenie nr 33/2007, z dnia 2007-09-28 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.PDF  Zarządzenie nr 32/2007, z dnia 2007-09-26 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Miasta i Gminy Józefów na 2008 rok.PDF  Zarządzenie nr 31/2007, z dnia 2007-08-31 w sprawie nałożenia na nauczycieli obowiązku podjęcia pracy w innej szkole.PDF  Zarządzenie nr 30/2007, z dnia 2007-08-28 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2007 roku.PDF  Zarządzenie nr 29/2007, z dnia 2007-08-22 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: wykonanie modernizacji drogi gminnej nr 009443L w miejscowości Brzeziny.PDF  Zarządzenie nr 28/2007, z dnia 2007-08-10 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim.PDF  Zarządzenie nr 27/2007, z dnia 2007-08-10 w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Marii Malawskiej stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Józefowie.PDF  Zarządzenie nr 26/2007, z dnia 2007-08-10 w sprawie przedłużenia powierzenia Panu Stanisławowi Kowalczykowi stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie.PDF  Zarządzenie nr 25/2007, z dnia 2007-08-10 w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Zofii Grzeszyk stanowiska Dyrektora Gimnazjum w majdanie Nepryskim.PDF  Zarządzenie nr 24/2007, z dnia 2007-08-03 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej.PDF  Zarządzenie nr 23/2007, z dnia 2007-07-12 w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie składników mienia ruchomego stanowiących własność Urzędu Miejskiego w Józefowie.PDF  Zarządzenie nr 22/2007, z dnia 2007-07-09 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Józefów w roku szkolnym 2007/2008.PDF  Zarządzenie nr 21/2007, z dnia 2007-06-27 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z zakresu ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.PDF  Zarządzenie nr 20/2007, z dnia 2007-06-20 w sprawie powołania Gminnej Komisju Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.PDF  Zarządzenie nr 19/2007, z dnia 2007-05-31 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim.PDF  Zarządzenie nr 18/2007, z dnia 2007-05-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.PDF  Zarządzenie nr 17/2007, z dnia 2007-05-29 w sprawie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Biłgoraju zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia rokładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego na 2007 r.PDF  Zarządzenie nr 16/2007, z dnia 2007-05-18 w sprawie przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF  Zarządzenie nr 15/2007, z dnia 2007-05-02 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.PDF  Zarządzenie nr 14/2007, z dnia 2007-04-06 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Józefów na 2007 rok.PDF  Zarządzenie nr 13/2007, z dnia 2007-04-04 w sprawie zmiany § 1 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Józefowie.PDF  Zarządzenie nr 12/2007, z dnia 2007-03-28 w sprawie naboru na wolne stanowisko radcy prawnego w wymiarze 1/2 etatu w Urzędzie Miejskim w Józefowie.PDF  Zarządzenie nr 11/2007, z dnia 2007-03-20 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2006 rok.PDF  Zarządzenie nr 10/2007, z dnia 2007-03-12 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych.PDF  Zarządzenie nr 09/2007, z dnia 2007-03-12 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach należących do właściwości gminy.PDF  Zarządzenie nr 08/2007, z dnia 2007-03-12 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach wynikających z ustawy o postępowaniu dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.PDF  Zarządzenie nr 07/2007, z dnia 2007-02-22 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Powiatu w Biłgoraju zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego na 2007 r.PDF  Zarządzenie nr 06/2007, z dnia 2007-02-19 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.PDF  Zarządzenie nr 05/2007, z dnia 2007-01-29 dotyczące przeprowadzenia zebrań mieszkańców osiedli i sołectw w sprawie wyborów przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli oraz sołtysów i rad sołeckich.PDF  Zarządzenie nr 04/2007, z dnia 2007-01-29 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż kontenerów na śmieci typu KP-7 w ilości 39 sztuk.PDF  Zarządzenie nr 03/2007, z dnia 2007-01-08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż kontenerów na śmieci typu KP-7 w ilości 39 sztuk.PDF  Zarządzenie nr 02/2007, z dnia 2007-01-22 w sprawie zatwierdzenia do stosowania kwitariuszy przychodowych.PDF  Zarządzenie nr 01/2007, z dnia 2007-01-02 w sprawie powołania oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Jozefowa.PDF  Zarządzenie nr 50/2006, z dnia 2006-12-18 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.PDF  Zarządzenie nr 49/2006, z dnia 2006-12-08 w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Józefów na 2007 rok.
Opublikował: Krzysztof Łazorczyk
Publikacja dnia: 30.01.2011
Podpisał: Krzysztof Łazorczyk
Dokument z dnia: 30.01.2011
Dokument oglądany razy: 1 571

Góra strony