A A A
BIP Urzędu Miejskiego w Józefowie

Jak załatwić sprawę w Urzędzie


Zawarcie małżeństwa i jego rejestracja

Podstawa prawna:

 • art. 1 - 25, 59 i 88 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY (Dz.U. nr 9 poz. 59, z późn. zm.)

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego:

Wymagane dokumenty:

 • dla osób o stanie cywilnym kawaler i panna - odpisy skrócone aktów urodzenia oraz dowody osobiste
 • dla osób o stanie cywilnym rozwiedziony/na - odpisy skrócone aktów urodzenia oraz odpisy skrócone aktów małżeństwa zadnotacją o rozwodzie lub odpis aktu małżeństwa wraz z prawomocnym wyrokiem sądu o jego rozwiązaniu i dowody osobiste.
 • dla osób o stanie cywilnym wdowiec/wdowa - odpisy skrócone aktów urodzenia oraz odpisy skrócone aktów zgonu małżonka i dowody osobiste.

Z przedłożenia ww. aktów stanu cywilnego zwolnione są osoby, których akty sporządzone zostały w USC Józefów. Ponadto

 • zainteresowani winni złożyć podpis pod zapewnieniem o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Termin załatwienia:

 • 1 miesiąc - w uzasadnionych przypadkach, z ważnych przyczyn, kierownik USC może skrócić ww. termin.

Opłaty:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa 75 zł
 • za wniosek 5 zł
 • za każdy załącznik 0,50 zł

Uwagi:

 • Nupturienci tj. mężczyzna i kobieta muszą mieć ukończone 18 lat. Jednakże z ważnych powodów Sąd Opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małzeństwa kobiecie, która ukoczyła lat 16, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będziezgodne z dobrem założonej rodziny. Dla mężczyzny dolna granica wieku wynosi 18 lat.

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi:

Drugą formą zawarcia małżeństwa, które jest uznawane przez państwo ze wszystkimi skutkami cywilnoprawnymi, jest małżeństwo zawierane przed duchownym pod warunkiem, że Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządzi akt małżeństwa.

Wymagane dokumenty:

 • Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego przedkłada się takie same dokumenty jak do zawarcia małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Na podstawie przedłożonych dokumentów kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (art. 4' k. r. o.). Zaświadczenie traci moc po upływie 3 miesięcy od dnia jego wystawienia.

Opłaty:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa 75 zł
 • za wniosek 5 zł
 • za każdy załącznik 0,50 zł

Uwagi:

 • Możliwość zawierania małżeństw wyznaniowych ze skutkami w prawie polskim mają:
 • Kościół Katolicki (Konkordat z 28 lipca 1993 r.)
 • Inne kościoły i związki wyznaniowe, które ustawowo uregulowały stosunki z państwem i których Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 59 z 1998 r. poz. 375) takie możliwości dała.

Są to:

 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
 • Kościół Ewangelicko-Augsuburski w RP
 • Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
 • Kościół Chrześcijan Baptystów w RP
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP
 • Kościół Polskokatolicki w RP
 • Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP
 • Kościół Zielonoświątkowy w RP
 • Gminy Wyznaniowe Żydowskie

Zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego (art. 59 p. a. s. c.)

Wymagane dokumenty  - jak do zawarcia małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz wniosek z uzasadnieniem konieczności zawarcia małżeństwa poza lokalem USC.

Opłaty:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa 75 zł
 • za wniosek 5 zł
 • za każdy załącznik 0,50 zł
 • za sporządzenie protokołu o zawarciu małżeństwa poza lokalem USC 10 zł.

Termin załatwienia:

 • 1 miesiąc - w uzasadnionych przypadkach, z ważnych przyczyn, kierownik USC może skrócić ww. termin.


Odpis aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna:

 • art. 83 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO (Dz. U. Nr 36 późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego uprawnieni są:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy,
 • sąd lub inne organy państwowe,
 • inne osoby, które wykażą w tym interes prawny
 • organizacje społeczne, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Termin załatwienia:

 • 1 miesiąc

Opłaty:

 • podanie 5 zł
 • odpis skrócony 15 zł
 • odpis zupełny 25 zł

Uwagi:

 • W USC można również potwierdzić zgodność kserokopii aktu stanu cywilnego z oryginałem.

Miejsce realizacji:

 • USC, pok. nr. 8


Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Podstawa prawna:

 • art. 58 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY (Dz.U. nr 9 poz. 59, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • ustny wniosek, sentencja wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa,
 • dowód osobisty (do wglądu).

Termin załatwienia:

 • niezwłocznie.

Opłaty:

 • opłata skarbowa od czynności urzędowej - 10 zł

Uwagi:

 • Wniosek winien być złożony przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

Miejsce realizacji:

 • USC, pok. nr. 8


Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Podstawa prawna:

 • art. 71 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO (Dz. U. Nr 36 poz. 180, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • owód osobisty,
 • podpisane zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku narodzenia poza Gminą Józefów.

Dodatkowo, jeżeli zaświadczenie ma dotyczyć osoby rozwiedzionej lub wdowy (wdowca) należy przedłożyć: skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu,
skrócony akt zgonu współmałżonka.

Termin załatwienia:

 • niezwłocznie.

Opłaty:

 • podanie - 5 zł
 • opłata skarbowa od zaświadczenia - 30 zł
 • za każdy załącznik 0,50 zł

Tryb odwoławczy:

 • W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika USC o odmowie wydania zaświadczenia osoba zainteresowana może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Miejsce realizacji:

 • USC, pok. nr. 8


Wpisanie do polskiej księgi aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Podstawa prawna:

 • art. 73 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO (Dz. U. Nr 36 poz. 180, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wpisanie do ksiąg krajowych aktu stanu cywilnego
 • oryginał dokumentu stanu cywilnego
 • tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • dowód osobisty

Termin załatwienia:

 • do ustalenia z wnioskodawcą, nie później niż w terminie 1 miesiąca.

Opłaty:

 • decyzja o wpisanie aktu - 40 zł
 • wniosek 5 zł
 • za każdy załącznik 0,50 zł

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem USC.

Miejsce realizacji:

 • USC, pok. nr. 8


Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Podstawa prawna:

 • art. 4 z dnia 25 lutego 1964 r. KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY (Dz.U. nr 9 poz. 59, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • Podanie wraz z uzasadnieniem.

Opłaty:

 • podanie - 5 zł
 • opłata skarbowa - 30 zł
 • za każdy załącznik 0,50 zł

Tryg odwoławczy:

 • W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika USC o odmowie wydania zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego, osoba zainteresowana może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Miejsce realizacji:

 • USC, pok. nr. 8


Zmiana imienia (imiona) dziecka

Podstawa prawna:

 • art. 51 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO (Dz. U. Nr 36 poz. 180, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • pisemne oświadczenie obojga rodziców złożone przed kierownikiem USC oraz dokumenty stwierdzające tożsamość rodziców do wglądu,
 • oświadczenie winno być złożone nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia.

Opłaty:

 • Od czynności urzędowej (oświadczenie) pobiera się opłatę skarbową w wysokości - 10 zł.

Termin załatwiania:

 • niezwłocznie

Miejsce realizacji:

 • USC, pok. nr. 8


Uznanie dziecka

Podstawa prawna:

 • art. 72-83 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY (Dz.U. nr 9 poz. 59, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie ojca dziecka złożone do protokołu przed kierownikiem USC,
 • dowody osobiste rodziców - do wglądu,
 • dokument stwierdzający stan cywilny matki.

Opłaty:

 • Nie pobiera się.

Termin załatwiania:

 • niezwłocznie

Uwagi:

 • Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest wyrażenie zgody na uznanie przez matkę dziecka.

Miejsce realizacji:

 • USC, pok. nr. 8


Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Podstawa prawna:

 • art. 90 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY (Dz.U. nr 9 poz. 59, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • ustne oświadczenie do protokołu złożone przed kierownikiem USC przez zainteresowanych małżonków
 • dowody osobiste (do wglądu)
 • jeżeli dziecko ukończyło 13 lat niezbędna jest również zgoda wyrażona osobiście.

Opłaty:

 • Nie pobiera się.

Termin załatwiania:

 • niezwłocznie

Miejsce realizacji:

 • USC, pok. nr. 8


Sporządzenie aktu zgonu

Podstawa prawna:

 • art. 64-66 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO (Dz. U. Nr 36 poz. 180, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • karta statystyczna do karty zgonu wystawiona przez lekarza stwierdzającego zgon
 • dowód osobisty osoby zmarłej
 • akt małżeństwa lub inny dokument stwierdzający stan cywilny osoby zmarłej
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon

Opłaty:

 • zgłoszenie oraz trzy odpisy aktu zgonu - bezpłatnie,
 • podanie o wydanie wniosku - 5 zł.

Uwaga:

 • Jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania Prokuratury należy dodatkowo przedłożyć zezwolenie na pochowanie zwłok.

Obowiązek zgłaszania zgonu do USC ciąży w kolejności na następujących osobach:

 • małżonkach lub dzieciach zmarłego,
 • najbliższych krewnych lub powinowatych,
 • osobach, które zamieszkiwały w lokalu, w którym nastąpił zgon,
 • osobach, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
 • administratorze domu, w którym nastąpił zgon,
 • szpital lub zakład, w którym nastapił zgon.

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 3 dni od daty zgonu.

Miejsce realizacji:

 • USC, pok. nr. 8


Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna:

 • art. 28, 31, 36 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO (Dz. U. Nr 36 poz. 180, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • odpis zupełny aktu stanu cywilnego stanowiący podstawę do sprostowania lub uzupełnienia.

Termin załatwienia:

 • nie później niż w terminie 1 miesiąca.

Opłaty:

 • podanie - 5 zł
 • opłata skarbowa od decyzji - 30 zł
 • za każdy załącznik 0,50 zł

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem USC.

Miejsce realizacji:

 • USC, pok. nr. 8


Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna:

 • art. 34-35 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO (Dz. U. Nr 36 poz. 180, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg,
 • dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone odtworzonym aktem.

Termin załatwienia:

 • nie później niż w terminie 1 miesiąca od zakończenia postępowania wyjaśniającego.

Opłaty:

 • podanie - 5 zł
 • opłata skarbowa od decyzji - 30 zł
 • za każdy załącznik 0,50 zł

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem USC.

Miejsce realizacji:

 • USC, pok. nr. 8


Zameldowanie na pobyt stały

Podstawa prawna:

 • art. 10, art. 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty
1. Wypełniony druk "zgłoszenia pobytu stałego" (Pu-E-1) - oddzielnie dla każdej osoby meldującej się, w tym również dla osoby niepełnoletniej.
2. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
3. Odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku osoby niepełnoletniej),
4. Wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych) przedstawiają osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony.
5. Zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Świdnicy o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania (dotyczy osób posiadających kartę mobilizacyjną).
6. Do wglądu: akt własności (wypis z księgi wieczystej) celem potwierdzenia legitymacji prawnej do lokalu stanowiącego budynek mieszkalny, w którym ma nastąpić zameldowanie,
zezwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego po zakończeniu budowy wydane przez Starostwo Powiatowe.

Opłata skarbowa:

 • Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

 • Bezpośrednio po zgłoszeniu sprawy.

Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje.

Uwagi:
1. Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.
2. Osoba zgłaszająca pobyt stały obowiązana jest uzyskać: potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela (zarządcę) budynku; w przypadku współwłasności potwierdzenia dokonuje wszyscy współwłaściciel, który zamieszkuje w lokalu lub budynku,
potwierdzenie faktu pobytu dokonane przez wynajmującego, najemcę, osobę, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu.
3. W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.
4. Zgłoszenie danych dotyczących urodzenia, zmiany stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, dokonane w Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje zameldowanie.

Miejsce realizacji:

 • USC, pok. nr. 8


Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy

Podstawa prawna:

 • art. 10, art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
Do wglądu:

 • dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku osoby niepełnoletniej),
 • decyzja przydziału, umowa najmu lub akt własności (wypis z księgi wieczystej) dotycząca lokalu mieszkalnego, w którym ma nastąpić zameldowanie.

Opłata skarbowa:

 • Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

 • Bezpośrednio po zgłoszeniu sprawy.

Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.
 • Osoba, która przedłuża pobyt czasowy w tej samej miejscowości ponad zgłoszony czas jego trwania, zmienia adres albo zmienia pobyt czasowy na stały, jest obowiązana dokonać odpowiedniego zameldowania w ciągu następnej doby.
 • W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.
 • Zwalnia się od obowiązku zameldowania na pobyt czasowy do 2 miesięcy dzieci do lat 7.

Miejsce realizacji:

 • USC, pok. nr. 8


Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące

Podstawa prawna:

 • art. 10, art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony druk "zgłoszenia pobytu czasowego ponad 2 miesiące" (Pu-E-3) - oddzielnie dla każdej osoby meldującej się, w tym również dla osoby niepełnoletniej.
2. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
3. Odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku osoby niepełnoletniej),
4. Wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych) przedstawiają osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony.
5. Zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Świdnicy o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania (dotyczy osób posiadających kartę mobilizacyjną).
6. Do wglądu:

 • akt własności (wypis z księgi wieczystej) celem potwierdzenia uprawnień do przebywania w lokalu stanowiącym budynek mieszkalny,
 • zezwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego po zakończeniu budowy wydane przez Starostwo Powiatowe.

Opłata skarbowa:

 • Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

 • Bezpośrednio po zgłoszeniu sprawy.

Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje.

Uwagi:
1. Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.
2. Osoba, która przedłuża pobyt czasowy w tej samej miejscowości ponad zgłoszony czas jego trwania, zmienia adres albo zmienia pobyt czasowy na stały, jest obowiązana dokonać odpowiedniego zameldowania w ciągu następnej doby.
3. Osoba zgłaszająca pobyt czasowy ponad 2 miesiące obowiązana jest uzyskać: potwierdzenie faktu pobytu dokonane przez wynajmującego, najemcę, osobę, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu.

Miejsce realizacji:

 • USC, pok. nr. 8


Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania

Podstawa prawna:

 • art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (wzór).
 • Wypełniony druk "zgłoszenia pobytu stałego" (Pu-E-1) lub "zgłoszenia pobytu czasowego ponad 2 miesiące" (Pu-E-3).

Opłata skarbowa:

 • Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

 • Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Uwagi:

 • Do wniosku można dołączyć dokument dotyczący stanu prawnego mieszkania (umowa najmu, wypis z księgi wieczystej itp.),
 • We wniosku można wskazać inne dowody np. z przesłuchania świadków, przeprowadzenia oględzin.

Miejsce realizacji:

 • USC, pok. nr. 8


Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Podstawa prawna:

 • art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony druk (Pu-E-2) "zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego".
 • Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
 • Odpis skrócony aktu urodzenia przedstawiają osoby niepełnoletnie nie posiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 • Wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych) przedstawiają osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony.
 • Zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Świdnicy o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania (dotyczy osób posiadających kartę mobilizacyjną).

Opłata skarbowa:

 • Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

 • Bezpośrednio po zgłoszeniu sprawy.

Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Czynności wymeldowania z miejsca pobytu stałego dokonuje się osobiście. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek wymeldowania dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Zgłoszenie zgonu, dokonane w USC, zastępuje wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.

Miejsce realizacji:

 • USC, pok. nr. 8


Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące

Podstawa prawna:

 • art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony druk (Pu-E-4) "zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące".
 • Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
 • Odpis skrócony aktu urodzenia przedstawiają osoby niepełnoletnie nie posiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 • Wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych) przedstawiają osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony.
 • Zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Świdnicy o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania (dotyczy osób posiadających kartę mobilizacyjną).

Opłata skarbowa:

 • Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

 • Bezpośrednio po zgłoszeniu sprawy.

Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Czynności wymeldowania dokonuje się osobiście.
 • Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek wymeldowania dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Miejsce realizacji:

 • USC, pok. nr. 8


Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania

Podstawa prawna:

 • art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Opłata skarbowa:

 • za wniosek 5,00 zł,
 • za załącznik 0,50 gr.

Termin załatwienia sprawy:

 • Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Uwagi:
1. Do wniosku można dołączyć:

 • dokument dotyczący stanu prawnego mieszkania (umowa najmu, wypis z księgi wieczystej itp.),
 • orzeczenie sądu o eksmisji, protokół z wykonania czynności eksmisyjnych przez komornika, wyrok sądu o rozwiązaniu związku małżeńskiego, postanowienie o podziale wspólnego majątku itp.),

2. We wniosku można wskazać inne dowody np. z przesłuchania świadków, przeprowadzenia oględzin.

Miejsce realizacji:

 • USC, pok. nr. 8


Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące

Podstawa prawna:

 • art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony druk (Pu-E-4) "zgłoszenia wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące".
 • Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
 • Wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych) przedstawiają osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony.
 • Zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania (dotyczy osób posiadających kartę mobilizacyjną).
 • Odpis skrócony aktu urodzenia przedstawiają osoby niepełnoletnie nie posiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Opłata skarbowa:

 • Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

 • Bezpośrednio po zgłoszeniu sprawy.

Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje

Uwagi:

 • Czynności wymeldowania z miejsca pobytu stałego dokonuje się osobiście. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek wymeldowania dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Miejsce realizacji:

 • USC, pok. nr. 8


Deklaracja w sprawie podatku rolnego FN.POL-III

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /Dz. U. Nr 94 roz. 431 z 1993 roku z późniejszymi zmianami/
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 132, poz. 926 z późniejszymi zmianami/
 • obowiązujące Uchwały Rady Miejskiej w Józefowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Józefów

Wymagane dokumenty:

 • wypełniona deklaracja na podatek rolny (DR-1) – FN.POL-III/1

Opłaty:

 • Nie pobiera się

Uwagi:

 • o wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, zmiany właściciela, adresu zamieszkania podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni


Informacja w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych FN.POL-II

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami/
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 132, poz. 926 z późniejszymi zmianami/
 • obowiązujące Uchwały Rady Miejskiej w Józefowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Józefów oraz w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości obowiązujące na każdy rok podatkowy

Wymagane dokumenty:

 • wypełniona informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) – FN.POL-II/1

Opłaty:

 • Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

 • 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów
 • decyzje wysyłane są listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez podatnika

Tryb odwoławczy:

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie za pośrednictwem Wydziału Finansowego w terminie 14 dni

Uwagi:

 • o wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, zmiany właściciela, adresu zamieszkania podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany

Informacja w sprawie podatku rolnego od osób fizycznych FN.POL-V

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /Dz. U. Nr 94 roz. 431 z 1993 roku z późniejszymi zmianami/
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 9 z 2002 roku, poz. 84 – tekst jednolity/
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym /Dz. U. Nr 2000 z 2002 roku poz. 1682/
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 132, poz. 926 z późniejszymi zmianami/
 • obowiązujące Uchwały Rady Miejskiej w Józefowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Józefów

Wymagane dokumenty:

 • wypełniona informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) – FN.POL-V/1

Opłaty:

 • Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

 • 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów
 • decyzje wysyłane są listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez Podatnika

Tryb odwoławczy:

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie za pośrednictwem Wydziału Finansowego w terminie 14 dni

Uwagi:

 • o wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, zmiany właściciela, adresu zamieszkania podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni


Udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej AO.SO-XIII

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej – AO.SO -XIII/1

Opłaty:

 • za wniosek – 5 zł
 • za zaświadczenie o wpisie lub braku wpisu do ewidencji - 11 zł

Termin załatwienia sprawy:

 • wg kolejności wpływających wniosków, do 14 dni

Uwagi:

 • Uzyskanie ustnej informacji o podmiocie gospodarczym jest bezpłatne.


Wydanie dowodu osobistego- AO.SO-I

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960 z p. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2000 r. Nr 112 poz. 1182)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. z 2000 r. Nr 105 poz. 1110)
 • Ustawa zmieniająca ustawę o ewidencji ludności i dowodach osobistych, oraz o działalności gospodarczej (Dz. U. z 2002 r. Nr 183 poz. 1522) wprowadza obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed 1 stycznia 2003 r. w następujących terminach:
 1. od 1.I.2003 r. do 31.XII.2003 r. wydane w latach 1962 – 1972
 2. od 1.I.2004 r. do 31.XII.2004 r. wydane w latach 1973 – 1980
 3. od 1.I.2005 r. do 31.XII.2005 r. wydane w latach 1981 – 1991
 4. od 1.I.2006 r. do 31.XII.2006 r. wydane w latach 1992 – 1995
 5. od 1.I.2007 r. do 31.XII.2007 r. wydane w latach 1996 – 2000

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o wydanie dowodu osobistego (wniosek podpisuje osoba ubiegająca się o dowód osobisty, a małoletni składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego) – AO.SO-I/1
2. do wniosku załącza się:

 • 2 aktualne wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymiszkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem
 • odpis skrócony aktu urodzenia (jeżeli osoba urodziła się poza miejscem stałego zameldowania i nie posiadała dotychczas dowodu osobistego) odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (jeżeli osoba ta zawarła związek małżeński poza miejscem stałego zamel
 • dowania i nie zmieniała dotychczas dowodu osobistego) dowód uiszczenia opłaty

Opłaty:

 • za wydanie dowodu osobistego – 30 zł
 • za wydanie dowodu osobistego osobie, która nie ukończyła 18 lat pobiera się dodatkową opłatę skarbową w wysokości 5 zł i 50 gr od każdego załącznika

Termin załatwienia sprawy:

 • jeden miesiąc, jeżeli osoba posiadała dowód osobisty wydany w miejscu obecnego zameldowania na pobyt stały do dwóch miesięcy, jeżeli osoba posiadała dowód osobisty wydany poza miejscem obecnego pobytu stałego
 • odbiór osobiście (w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 lat – z opiekunem ustawowym)

Tryb odwoławczy:

 • odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Burmistrza Józefowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej


Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych AO.SO-X

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz.1231 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - AO.SO-X/1 zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców
 • decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży,
 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłaty:

 • za złożenie wniosku pobiera się opłatę skarbową w kwocie 5,00 zł
 • za złożenie załączników do wniosku pobiera się opłatę skarbową w kwocie 0,50 zł
 • 43,75 zł (wnoszona przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty).

Termin załatwienia sprawy:

 • Do 30 dni


Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkiem lokalnym FN.POL-VIII

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późniejszymi zmianami/

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkiem lokalnym – FN.POL-VIII/1

Opłaty:

 • 20 zł w znaczkach skarbowych w tym: 5zł na wniosku, 15 zł na zaświadczeniu

Termin załatwienia sprawy:

 • 7 dni od daty złożenia wniosku


Wydanie zaświadczenia o przychodowości z gospodarstwa rolnego FN.POL-IX

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 86 poz. 960 z późniejszymi zmianami/

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia o przychodowości z gospodarstwa rolnego – FN.POL-IX/1

Opłaty:

 • 16 zł w znaczkach skarbowych, w tym:
 • 5 zł na wniosku
 • 11 zł na zaświadczeniu

Termin załatwienia sprawy:

 • 7 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu za pośrednictwem Referatu Finansowego w terminie 14 dni

Uwagi:

 • o wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, zmiany właściciela, adresu zamieszkania podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni


Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych AO.SO-VIII

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz.1231 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - AO.SO-VIII/1
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 • pisemną zgoda właściciela , użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 • decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży

Opłaty:

 • za złożenie wniosku pobiera się opłatę skarbową w kwocie 5,00 zł
 • za złożenie załączników do wniosku pobiera się opłatę skarbową w kwocie 0,50 zł

Termin załatwienia sprawy:

 • Do 30 dni

Tryb odwoławczy:

 • przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Józefowa


Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew GM.GK-IV

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz.880 z 2004r.)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew GM.GK-IV

Opłaty:

 • za złożenie wniosku pobiera się opłatę skarbową w kwocie 5,00 zł,
 • za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę skarbową w kwocie 20,00 zł, z opłaty skarbowej zwolnieni są przedsiębiorcy

Tryb odwoławczy:

 • przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Józefowa


Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej AO.SO-VII

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. ( Dz.U. z 1999 r. Nr 101 poz.1178 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej – AO.SO-VII/1
 • oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Opłaty:

 • opłata skarbowa w kwocie 5,00 zł.

Termin załatwienia sprawy:

 • Do 30 dni

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrz Józefowa.


Zgłoszenie dokonania wpisu/zmiany do ewidencji działalności gospodarczej AO.SO-VI

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. ( Dz.U. z 1999 r. Nr 101 poz.1178 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dokonanie wpisu/zmiany do ewidencji działalności gospodarczej AO.SO-VI
 • oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Opłaty:

 • za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej obowiązuje opłata stała w kwocie 100,00 zł
 • za dokonanie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej obowiązuje opłata stała w kwocie 50,00 zł

Termin załatwienia sprawy:

 • Do 30 dni

Uwagi:

 • w przypadku, gdy przedsiębiorca wraz ze zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej składa wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zgłoszenie identyfikacyjne


Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości FN.POL-I

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami/
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 132, poz. 926 z późniejszymi zmianami/
 • obowiązujące Uchwały Rady Miejskiej we Józefowiew sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Józefów oraz w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości obowiązujące na każdy rok podatkow

Wymagane dokumenty:

 • wypełniona deklaracja podatkowa na dany rok podatkowy (DN-1) – FN.POL-I/1
 • załącznik – wykaz nieruchomości ujętych w deklaracji

Opłaty:

 • Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

 • w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów

Uwagi:

 • o wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, zmiany właściciela, adresu zamieszkania podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni


Deklaracja w sprawie podatku od środków transportowych FN.POL-VI

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami/
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 132, poz. 926 z późniejszymi zmianami/
 • obowiązujące Uchwały Rady Miasta Józefów w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Józefów obowiązujące na każdy rok podatkowy

Wymagane dokumenty:

 • wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) – FN.POL-VI/1
 • wypełniony załącznik do deklaracji (DT-1/A) – FN.POL-VI/2
 • kopia dowodu rejestracyjnego
 • kopia umowy kupna – sprzedaży lub faktury nabytego lub zbytego środka transportowego w trakcie danego roku podatkowego

Opłaty:

 • Nie pobiera się

Tryb odwoławczy:

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie za pośrednictwem Wydziału Finansowego w terminie 14 dni.

Uwagi:

 • o wszelkich zmianach dotyczących sprzedaży, kradzieży, wyrejestrowania, na stałe wycofania z ruchu podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Podstawa prawna:

 • art. 23, art. 26 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego (Pu-E-1) - oddzielnie dla każdej osoby meldującej się, w tym również dla osoby niepełnoletniej.
 • Zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego,

Do wglądu:

 • paszport,
 • karta stałego pobytu albo zezwolenie na osiedlenie się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy,
 • akt własności (wypis z księgi wieczystej) celem potwierdzenia uprawnień do przebywania w lokalu stanowiącym budynek mieszkalny,
 • zezwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego po zakończeniu budowy wydane przez Starostwo Powiatowe.

Opłata skarbowa:

 • Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

 • Bezpośrednio po zgłoszeniu sprawy.

Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Cudzoziemiec zgłaszający pobyt stały obowiązany jest uzyskać: potwierdzenie pobytu w lokalu w lokalu dokonane przez właściciela (zarządcę) budynku; w przypadku współwłasności potwierdzenia dokonują wszyscy współwłaściciele,
 • potwierdzenie faktu pobytu dokonane przez wynajmującego, najemcę, osobę, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu.
 • W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.

Miejsce realizacji:

 • USC, pok. nr. 8


Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 2 miesięcy

Podstawa prawna:

 • art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony druk "zgłoszenia pobytu czasowego cudzoziemca" (Pu-E-3),
 • Do wglądu:
 • paszport lub karta stałego pobytu,
 • wiza (zaproszenie, voucher),
 • decyzja przydziału, umowa najmu lub akt własności (wypis z księgi wieczystej) dotyczący lokalu mieszkalnego, w którym ma nastąpić zameldowanie.

Opłata skarbowa:

 • Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

 • Bezpośrednio po zgłoszeniu sprawy.

Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Cudzoziemiec obowiązany jest zameldować się na pobyt czasowy przed upływem 48 godzin od chwili przybycia do określonej miejscowości i nie później niż przed upływem 48 godzin od chwili przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli koniec terminu do dokonania obowiązku meldunkowego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.
 • W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać osoba, u której melduje się cudzoziemiec.
 • Od wykonywania obowiązku meldunkowego zwolnieni są pod warunkiem wzajemności szefowie i członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych państw obcych, łącznie z członkami ich rodzin pozostającymi z nimi we wspólnocie domowej, a także inne osoby na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, z wyjątkiem cudzoziemców mających stałe miejsce pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Miejsce realizacji:

 • USC, pok. nr. 8


Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 2 miesiące

Podstawa prawna:

 • art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony druk "zgłoszenia pobytu czasowego cudzoziemca" (Pu-E-3),

Do wglądu:

 • paszport lub karta stałego pobytu,
 • wiza (zaproszenie, voucher),
 • decyzja przydziału, umowa najmu lub akt własności (wypis z księgi wieczystej) dotyczący lokalu mieszkalnego, w którym ma nastąpić zameldowanie.

Opłata skarbowa:

 • Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

 • Bezpośrednio po zgłoszeniu sprawy.

Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje.

Uwagi:

1. Cudzoziemiec obowiązany jest zameldować się na pobyt czasowy przed upływem 48 godzin od chwili przybycia do określonej miejscowości i nie później niż przed upływem 48 godzin od chwili przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli koniec terminu do dokonania obowiązku meldunkowego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.
2. Cudzoziemiec zgłaszający pobyt czasowy ponad 2 miesiące obowiązany jest uzyskać:

 • potwierdzenie faktu pobytu dokonane przez wynajmującego, najemcę, osobę, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu.

3. W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać osoba, u której melduje się cudzoziemiec,
4. Od wykonywania obowiązku meldunkowego zwolnieni są pod warunkiem wzajemności szefowie i członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych państw obcych, łącznie z członkami ich rodzin pozostającymi z nimi we wspólnocie domowej, a także inne osoby na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, z wyjątkiem cudzoziemców mających stałe miejsce pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Miejsce realizacji:

 • USC, pok. nr. 8


Zgłoszenie dokonania wpisu/zmiany do ewidencji działalności gospodarczej AO.SO-VI

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. ( Dz.U. z 1999 r. Nr 101 poz.1178 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dokonanie wpisu/zmiany do ewidencji działalności gospodarczej AO.SO-VI
 • oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Opłaty:

 • za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej obowiązuje opłata stała w kwocie 100,00 zł
 • za dokonanie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej obowiązuje opłata stała w kwocie 50,00 zł

Termin załatwienia sprawy:

 • Do 30 dni

Uwagi:

 • w przypadku, gdy przedsiębiorca wraz ze zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej składa wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zgłoszenie identyfikacyjneOpublikował: Krzysztof Łazorczyk
Publikacja dnia: 30.01.2011
Podpisał: Robert Rabiega
Dokument z dnia: 23.01.2011
Dokument oglądany razy: 5 301

Góra strony