A A A
BIP Urzędu Miejskiego w Józefowie

Dostęp do pozostałych informacji publicznych


Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów organów Gminy

Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.
Prawo obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów Gminy, realizowane jest w szczególności poprzez:

 1. Wcześniejsze informowanie mieszkańców o posiedzeniach Rady.
 2. Wstęp na sesję Rady.
 3. Dostęp do protokołów, sprawozdań Rady, jej Komisji oraz innych dokumentów i materiałów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy Gminy.
 4. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji podlegają udostępnieniu, po ich formalnym przyjęciu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady, w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy, a protokół z ostatniej sesji wykłada się dodatkowo na sali obrad, w miejscu przeznaczonym dla publiczności, przynajmniej na godzinę przed sesją.

Dokumenty z zakresu działania Burmistrza oraz Urzędu są udostępniane w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Jeśli udostępnienie ma nastąpić w formie kopiowania, wydruku, przesłania dokumentu albo przeniesienia go na inny nośnik, może to trwać dłużej, lecz nie może spowodować zbędnej zwłoki i powinno nastąpić nie później jednak, niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Zasady dostępu do informacji publicznej (zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Dz. U. z 2001r. nr 112 poz. 1198).

Prawo do uzyskania informacji przysługuje każdemu. Nie wolno żądać od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów,
 • niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.


Formy udostępniania informacji:

 • udostępnianie na wniosek,
 • udostępnianie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku,
 • wstęp na posiedzenia organów kolegialnych władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,
 • wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Udostępnianie informacji na wniosek:
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli jest to niemożliwe powiadamia się wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.Opublikował: Krzysztof Łazorczyk
Publikacja dnia: 31.01.2011
Podpisał: Stanisław Pawenzka
Dokument z dnia: 04.01.2011
Dokument oglądany razy: 2 735

Góra strony