A A A
BIP Urzędu Miejskiego w Józefowie

Uchwały Rady - V kadencja


 

Uchwały z 2010 roku

PDF Uchwała nr L/249/2010, z dnia 2010-10-27 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.PDF Uchwała nr L/248/2010, z dnia 2010-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencjnym Józefów.PDF Uchwała nr L/247/2010, z dnia 2010-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencjnym Józefów.PDF Uchwała nr L/246/2010, z dnia 2010-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Józefów do projektu pt.: "Józefów Park nr Rozwój produktów Turystyki Aktywnej".PDF Uchwała nr XLIX/245/2010, z dnia 2010-09-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.PDF Uchwała nr XLIX/244/2010, z dnia 2010-09-29 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Józefowie w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową.PDF Uchwała nr XLVIII/243/2010, z dnia 2010-08-12 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.PDF Uchwała nr XLVIII/242/2010, z dnia 2010-08-12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.PDF Uchwała nr XLVIII/241/2010, z dnia 2010-08-12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.PDF Uchwała nr XLVIII/240/2010, z dnia 2010-08-12 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.PDF Uchwała nr XLVIII/239/2010, z dnia 2010-08-12 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego.PDF Uchwała nr XLVIII/238/2010, z dnia 2010-08-12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Józefów.PDF Uchwała nr XLVIII/237/2010, z dnia 2010-08-12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Józefów.PDF Uchwała nr XLVII/236/2010, z dnia 2010-06-23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków.PDF Uchwała nr XLVII/235/2010, z dnia 2010-06-23 w sprawie zmiany w statucie Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół w Józefowie.PDF Uchwała nr XLVII/234/2010, z dnia 2010-06-23 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.PDF Uchwała nr XLVII/233/2010, z dnia 2010-06-23 w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach.PDF Uchwała nr XLVII/232/2010, z dnia 2010-06-23 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Długim Kącie.PDF Uchwała nr XLVII/231/2010, z dnia 2010-06-23 zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia "Planu odnowy miejscowości Józefów 2009 nr 2016".PDF Uchwała nr XLVII/230/2010, z dnia 2010-06-23 w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości: Długi Kąt, Długi Kąt Prefabet, Górecko Stare, Górniki, Hamernia, Majdan Nepryski, Samsonówka, Stanisławów.PDF Uchwała nr XLVI/229/2010, z dnia 2010-05-19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego.PDF Uchwała nr XLVI/228/2010, z dnia 2010-05-19 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.PDF Uchwała nr XLVI/227/2010, z dnia 2010-05-19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Józefowa.PDF Uchwała nr XLVI/226/2010, z dnia 2010-05-19 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.PDF  Uchwała nr XLV/225/2010, z dnia 2010-04-21 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Józefów.PDF Uchwała nr XLV/224/2010, z dnia 2010-04-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.PDF Uchwała nr XLV/223/2010, z dnia 2010-04-21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Długi Kąt.PDF Uchwała nr XLV/222/2010, z dnia 2010-04-21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Józefów.PDF Uchwała nr XLV/221/2010, z dnia 2010-04-21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Józefowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2009.PDF Uchwała nr XLIV/220/2010, z dnia 2010-04-07 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.PDF Uchwała nr XLIII/219/2010, z dnia 2010-03-24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Józefówi.PDF Uchwała nr XLIII/218/2010, z dnia 2010-03-24 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.PDF Uchwała nr XLIII/217/2010, z dnia 2010-03-24 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.PDF Uchwała nr XLIII/216/2010, z dnia 2010-03-24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Józefowie.PDF Uchwała nr XLIII/215/2010, z dnia 2010-03-24 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Józefów.PDF Uchwała nr XLIII/214/2010, z dnia 2010-03-24 w sprawie zmiany w Satatucie Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół w Józefowie.PDF Uchwała nr XLII/213/2010, z dnia 2010-02-24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Biłgorajskiego.PDF Uchwała nr XLII/212/2010, z dnia 2010-02-24 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.PDF Uchwała nr XLII/211/2010, z dnia 2010-02-24 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Józefów.PDF Uchwała nr XLII/210/2010, z dnia 2010-02-24 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Planu odnowy miejscowości Józefów 2009-2016".PDF Uchwała rok nr XLII/209/2010, z dnia 2010-02-24 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010.PDF Uchwała nr XLII/208/2010, z dnia 2010-02-24 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.PDF Uchwała nr XLI/207/2010, z dnia 2010-01-27w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego wykonywania zadania własnego Gminy polegającego na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami.PDF Uchwała nr XLI/206/2010, z dnia 2010-01-27 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.PDF Uchwała nr XLI/205/2010, z dnia 2010-01-27w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.


 

Uchwały z 2009 roku


PDF Uchwała nr XL/204/2009, z dnia 2009-12-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.PDF Uchwała nr XXXIX/203/2009, z dnia 2009-12-16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy i miasta Józefów.PDF Uchwała nr XXXIX/202/2009, z dnia 2009-12-16 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie odrębnej własności lokali, ustanowienie odrębnej własności lokali i przeniesienie własności lokali oraz zniesienia współwłasności tych lokali w budynku położonym w Józefowie przy ul. Plac Wyzwolenia 2.PDF Uchwała nr XXXIX/201/2009, z dnia 2009-12-16 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości budynkowej.PDF Uchwała nr XXXIX/200/2009, z dnia 2009-12-16 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Józefów.PDF  Uchwała nr XXXIX/199/2009, z dnia 2009-12-16 w sprawie zmiany Statutu Gminy Józefów.PDF Uchwała nr XXXIX/198/2009, z dnia 2009-12-16 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010.PDF Uchwała nr XXXVIII/197/2009, z dnia 2009-11-26 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.PDF Uchwała nr XXXVIII/196/2009, z dnia 2009-11-26 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.PDF Uchwała nr XXXVIII/195/2009, z dnia 2009-11-26 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości budynkowej.PDF Uchwała nr XXXVIII/194/2009, z dnia 2009-11-26 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Józefów na lata 2009-2015.PDF Uchwała nr XXXVIII/193/2009, z dnia 2009-11-26 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.PDF Uchwała nr XXXVII/192/2009, z dnia 2009-10-28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Górniki.PDF Uchwała nr XXXVII/191/2009, z dnia 2009-10-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.PDF Uchwała nr XXXVII/190/2009, z dnia 2009-10-28 w sprawie przystąpienia Gminy Józefów do porozumienia międzygminnego.PDF Uchwała nr XXXVI/189/2009, z dnia 2009-09-23 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Józefów do projektu pt. "Remont oraz wykonanie robót budowlanych, adaptacyjnych w budynku "Organistówki" do pełnienia funkcji Ośrodka Kultury w Józefowie na Roztoczu".PDF Uchwała nr XXXVI/188/2009, z dnia 2009-09-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.PDF Uchwała nr XXXVI/187/2009, z dnia 2009-09-23 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie.PDF Uchwała nr XXXVI/186/2009, z dnia 2009-09-23 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie.PDF Uchwała nr XXXVI/185/2009, z dnia 2009-09-23 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez zbycie i nabycie udziałów.PDF Uchwała nr XXXV/184/2009, z dnia 2009-08-26 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.PDF Uchwała nr XXXV/183/2009, z dnia 2009-08-26 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju.PDF Uchwała nr XXXV/182/2009, z dnia 2009-08-26 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości budynkowej.PDF Uchwała nr XXXIV/181/2009, z dnia 2009-06-30 w sprawie przystąpienia Gminy Józefów do Związku Partnerskiego Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego w celu wspólnej realizacji działań zmierzających do pozyskania środków unijnych na wykonanie wybranych przez Gminę odrębnie nr inwesycji w zakresie zmiany sposobu oświetlenia z tradycyjnego na diodowe LED.PDF Uchwała nr XXXIV/180/2009, z dnia 2009-06-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.PDF Uchwała nr XXXIV/179/2009, z dnia 2009-06-30 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego.PDF Uchwała nr XXXIV/178/2009, z dnia 2009-06-30 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej oraz chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku Józefów nr Siedliska w ciągu drogi wojewódzkiej.PDF Uchwała nr XXXIV/177/2009, z dnia 2009-06-30 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Górecko Kościelne.PDF Uchwała nr XXXIV/176/2009, z dnia 2009-06-30 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Józefowa.PDF Uchwała nr XXXIV/175/2009, z dnia 2009-06-30 w sprawie zatwierdzenia projektu pt.: "Przedszkole szansą naszych dzieci" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.PDF Uchwała nr XXXIV/174/2009, z dnia 2009-06-30 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Józefów do projektu pt. "Szlak Geoturystyczny Roztocza Środkowego".PDF Uchwała nr XXXIV/173/2009, z dnia 2009-06-30 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.PDF Uchwała nr XXXIV/172/2009, z dnia 2009-06-30 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Józefów.PDF Uchwała nr XXXIV/171/2009, z dnia 2009-06-30 w sprawie wyodrębnienia środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.PDF Uchwała nr XXXIII/170/2009, z dnia 2009-05-20 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.PDF Uchwała nr XXXIII/169/2009, z dnia 2009-05-20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Józefów.PDF Uchwała nr XXXII/168/2009, z dnia 2009-04-22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek położonych w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF Uchwała nr XXXII/167/2009, z dnia 2009-04-22 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.PDF Uchwała nr XXXII/166/2009, z dnia 2009-04-22 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie.PDF Uchwała nr XXXII/165/2009, z dnia 2009-04-22 zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.PDF Uchwała nr XXXII/164/2009, z dnia 2009-04-22 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Józefowie w Likwidacji.PDF Uchwała nr XXXII/163/2009, z dnia 2009-04-22 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Józefowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008.PDF Uchwała nr XXXI/162/2009, z dnia 2009-03-25 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej nr Józefowskie Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Józefowie.PDF Uchwała nr XXXI/161/2009, z dnia 2009-03-25 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej.PDF Uchwała nr XXXI/160/2009, z dnia 2009-03-25 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.PDF Uchwała nr XXXI/159/2009, z dnia 2009-03-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz łącznych zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.PDF Uchwała nr XXXI/158/2009, z dnia 2009-03-25 w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze".PDF Uchwała nr XXXI/157/2009, z dnia 2009-03-25 w sprawie ustalenia "Regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego" dla nauczycieli.PDF Uchwała nr XXXI/156/2009, z dnia 2009-03-25 w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Józefów".PDF Uchwała nr XXXI/155/2009, z dnia 2009-03-25 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu użytkowego w budynku położonym w Józefowie.PDF  Uchwała nr XXXI/154/2009, z dnia 2009-03-25 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie budynku wraz z częścią działki po byłej szkole położonej we wsi Długi Kąt.PDF  Uchwała nr XXX/153/2009, z dnia 2009-02-18 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej nr Józefowskie Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Józefowie.PDF  Uchwała nr XXX/152/2009, z dnia 2009-02-18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Józefowa.PDF  Uchwała nr XXX/151/2009, z dnia 2009-02-18 w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Józefowa.PDF  Uchwała nr XXX/150/2009, z dnia 2009-02-18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.PDF  Uchwała nr XXX/149/2009, z dnia 2009-02-18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokalu użytkowego położonego w Józefowie przy ul. Pl. Wyzwolenia 2 na nieruchomość zabudowaną położoną w Józefowie przy ul. Kościuszki 35b.PDF  Uchwała nr XXX/148/2009, z dnia 2009-02-18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Józefowie przy ul. Kamiennej 71 oraz zgody na bonifikatę.PDF  Uchwała nr XXX/147/2009, z dnia 2009-02-18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Józefowie przy ul. Kamiennej 71 oraz zgody na bonifikatę.PDF  Uchwała nr XXX/146/2009, z dnia 2009-02-18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Józefowie przy ul. Kamiennej 71 oraz zgody na bonifikatę.PDF  Uchwała nr XXX/145/2009, z dnia 2009-02-18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Józefowie przy ul. Kamiennej 71 oraz zgody na bonifikatę.PDF  Uchwała nr XXX/144/2009, z dnia 2009-02-18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali użytkowych położonych w Józefowie przy ul. Kamiennej 71.PDF  Uchwała nr XXX/143/2009, z dnia 2009-02-18 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne.PDF  Uchwała nr XXX/142/2009, z dnia 2009-02-18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Józefów.PDF  Uchwała nr XXX/141/2009, z dnia 2009-02-18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.PDF  Uchwała nr XXX/140/2009, z dnia 2009-02-18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.PDF  Uchwała nr XXIX/139/2009, z dnia 2009-01-21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Długim Kącie.PDF  Uchwała nr XXIX/138/2009, z dnia 2009-01-21 w sprawie uchwalenia planu odnowy miejscowości Józefów.PDF  Uchwała nr XXIX/137/2009, z dnia 2009-01-21 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009.


 

Uchwały z 2008 roku


PDF  Uchwała nr XXVIII/136/2008, z dnia 2008-12-30 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej.PDF  Uchwała nr XXVIII/135/2008, z dnia 2008-12-30 w sprawie wyrażenia zgody na niodpłatne nabycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Hamernia z przeznaczeniem pod drogę.PDF  Uchwała nr XXVIII/134/2008, z dnia 2008-12-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.PDF  Uchwała nr XXVII/133/2008, z dnia 2008-12-09 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.PDF  Uchwała nr XXVII/132/2008, z dnia 2008-12-09 w sprawie uchwalenia rocznego progranu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2009 rok.PDF  Uchwała nr XXVII/131/2008, z dnia 2008-12-09 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej w trybie bezprzetargowym na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Józefowie.PDF  Uchwała nr XXVII/130/2008, z dnia 2008-12-09 w sprawie nadania tytułów "Zasłużony dla Gminy Józefów".PDF  Uchwała nr XXVI/129/2008, z dnia 2008-11-26 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w obrębie ewidencyjnym Józefów.PDF  Uchwała nr XXVI/128/2008, z dnia 2008-11-26 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.PDF  Uchwała nr XXVI/127/2008, z dnia 2008-11-26 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Józefów.PDF  Uchwała nr XXVI/126/2008, z dnia 2008-11-26 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Józefów.PDF  Uchwała nr XXVI/125/2008, z dnia 2008-11-26 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy i mista Józefów.PDF  Uchwała nr XXVI/124/2008, z dnia 2008-11-26 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2009 rok.PDF  Uchwała nr XXVI/123/2008, z dnia 2008-11-26 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Józefów na lata 2008 nr 2015.PDF  Uchwała nr XXV/122/2008, z dnia 2008-10-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.PDF  Uchwała nr XXV/121/2008, z dnia 2008-10-29 uchylająca uchwałę w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie.PDF  Uchwała nr XXV/120/2008, z dnia 2008-10-29 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych w budynku przy Szkole Podstawowej w Górecku Starym oraz zgody na bonifikatę.PDF  Uchwała nr XXV/119/2008, z dnia 2008-10-29 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Józefowie.PDF  Uchwała nr XXIV/118/2008, z dnia 2008-10-15 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Józefowie.PDF  Uchwała nr XXIV/117/2008, z dnia 2008-10-15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan nepryski oraz wyrażenie zgody na obciążenie działek służebnością przejazdu i przechodu.PDF  Uchwała nr XXIV/116/2008, z dnia 2008-10-15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek położonych w obrębie ewidencyjnym wsi Długi Kąt.PDF Uchwała nr XXIV/115/2008, z dnia 2008-10-15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Stanisławów.PDF Uchwała nr XXIV/114/2008, z dnia 2008-10-15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmian "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Józefów".PDF Uchwała nr XXIII/113/2008, z dnia 2008-09-17 w sprawie zmian Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie.PDF Uchwała nr XXIII/112/2008, z dnia 2008-09-17 w sprawie uchwalenia zmian "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Józefów".PDF Uchwała nr XXIII/111/2008, z dnia 2008-09-17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na termorenowację obiektów oświatowych na terenie gminy Józefów.PDF Uchwała nr XXIII/110/2008, z dnia 2008-09-17 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.PDF Uchwała nr XXII/109/2008, z dnia 2008-08-20 w sprawie zawarcia porozumienia na realizację zadania polegającego na opracowaniu projektu "Smaki i szlaki Roztocza".PDF Uchwała nr XXII/108/2008, z dnia 2008-08-20 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Józefów do projektu pt. "Smaki i szlaki Roztocza".PDF Uchwała nr XXII/107/2008, z dnia 2008-08-20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Józefów z przeznaczeniem po drogę.PDF Uchwała nr XXII/106/2008, z dnia 2008-08-20 w sprawie ustanowienia tytułów: "Honorowy Obywatel Gminy Józefów" i "Zasłużony dla Gminy Józefów" oraz ustalenia zasad i trybu ich nadawania.PDF Uchwała nr XXII/105/2008, z dnia 2008-08-20 w sprawie zmain w budżecie gminy na rok 2008.PDF Uchwała nr XXI/104/2008, z dnia 2008-06-30 w sprawie przystąpienia Gminy Józefów do stowarzyszenia: Stowrzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze".PDF Uchwała nr XXI/103/2008, z dnia 2008-06-30 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie gminne.PDF Uchwała nr XXI/102/2008, z dnia 2008-06-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.PDF Uchwała nr XX/101/2008, z dnia 2008-05-28 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Józefowa Pana Romana Antoniego Dziury.PDF  Uchwała nr XX/100/2008, z dnia 2008-05-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.PDF  Uchwała nr XX/99/2008, z dnia 2008-05-28 w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Józefów na lata 2008-2032".PDF  Uchwała nr XX/98/2008, z dnia 2008-05-28 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.PDF  Uchwała nr XIX/97/2008, z dnia 2008-05-06 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.PDF  Uchwała nr XIX/96/2008, z dnia 2008-05-06 w sprawie obchodów XX rocznicy nadania praw miejskich miejscowości Józefów.PDF  Uchwała nr XIX/95/2008, z dnia 2008-05-06 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie utrzymania porządku na drogach i w pasie drogowym dróg wojewódzkich Nr 853 G i Nr 849 G na terenie miasta Józefów w roku 2008.PDF  Uchwała nr XIX/94/2008, z dnia 2008-05-06 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Biłgorajskiemu w zakresie utrzymania porządku na drodze i w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1950L-Z na terenie miasta Józefów w roku 2008.PDF  Uchwała nr XIX/93/2008, z dnia 2008-05-06 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości położonej w Majdanie Nepryskim.PDF  Uchwała nr XIX/92/2008, z dnia 2008-05-06 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF  Uchwała nr XIX/91/2008, z dnia 2008-05-06 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Józefowie.PDF  Uchwała nr XIX/90/2008, z dnia 2008-05-06 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF  Uchwała nr XIX/89/2008, z dnia 2008-05-06 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej oraz uzgodnienia wartości jednego punktu.PDF  Uchwała nr XVIII/88/2008, z dnia 2008-04-16 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.PDF  Uchwała nr XVIII/87/2008, z dnia 2008-04-16 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Józefów na lata 2007-2015.PDF  Uchwała nr XVIII/86/2008, z dnia 2008-04-16 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Józefowie.PDF Uchwała nr XVIII/85/2008, z dnia 2008-04-16 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Józefowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2007.PDF Uchwała nr XVII/84/2008, z dnia 2008-03-12 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.PDF  Uchwała nr XVII/83/2008, z dnia 2008-03-12 zmieniająca uchwałę w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego Burmistrza Józefowa.PDF  Uchwała nr XVII/82/2008, z dnia 2008-03-12 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tych stołówkach zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Józefów.PDF  Uchwała nr XVII/81/2008, z dnia 2008-03-12 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Józefów.PDF  Uchwała nr XVI/80/2008, z dnia 2008-01-30w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF  Uchwała nr XVI/79/2008, z dnia 2008-01-30 w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym.PDF  Uchwała nr XVI/78/2008, z dnia 2008-01-30 w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego Burmistrzowi Józefowa.PDF  Uchwała nr XVI/77/2008, z dnia 2008-01-30 zmieniająca Uchwałę Nr III/05/06 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 19 grudnia 2006 r.PDF  Uchwała nr XVI/76/2008, z dnia 2008-01-30 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Józefowie.PDF  Uchwała nr XVI/75/2008, z dnia 2008-01-30 w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tych stołówkach zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Józefów.PDF  Uchwała nr XVI/74/2008, z dnia 2008-01-30 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminne.PDF  Uchwała nr XVI/73/2008, z dnia 2008-01-30 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/236/06 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 27 kwietnia 2006 r.PDF  Uchwała nr XVI/72/2008, z dnia 2008-01-30 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/58/07 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 21 listopada 2007 r.PDF  Uchwała nr XVI/71/2008, z dnia 2008-01-30 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.PDF  Uchwała nr XVI/70/2008, z dnia 2008-01-30 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.


 

Uchwały z 2007 roku


PDF  Uchwała nr XV/69/2007, z dnia 2007-12-28 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.PDF  Uchwała nr XIV/68/2007, z dnia 2007-12-19 w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.PDF Uchwała nr XIV/67/2007, z dnia 2007-12-19 w sprawie ustalenia "Regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego" dla nauczycieli.PDF Uchwała nr XIV/66/2007, z dnia 2007-12-19 w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Józefów w roku 2008".PDF Uchwała nr XIV/65/2007, z dnia 2007-12-19 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008.PDF Uchwała nr XIII/64/2007, z dnia 2007-11-21 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.PDF Uchwała nr XIII/63/2007, z dnia 2007-11-21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF Uchwała nr XIII/62/2007, z dnia 2007-11-21 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.PDF Uchwała nr XIII/61/2007, z dnia 2007-11-21 w sprawie zawarcia porozumienia na realizację zadania polegającego na opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.PDF Uchwała nr XIII/60/2007, z dnia 2007-11-21 w sprawie uruchomienia procedury utworzenia wspólnie z innymi podmiotami Stowrzyszenia Lokalna grupa Działania.PDF Uchwała nr XIII/59/2007, z dnia 2007-11-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.PDF Uchwała nr XIII/58/2007, z dnia 2007-11-21 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.PDF Uchwała nr XIII/57/2007, z dnia 2007-11-21 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.PDF Uchwała nr XIII/56/2007, z dnia 2007-11-21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy i miasta Józefów.PDF Uchwała nr XIII/55/2007, z dnia 2007-11-21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2008 rok.PDF Uchwała nr XII/54/2007, z dnia 2007-09-26 w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Józefów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy.PDF Uchwała nr XII/53/2007, z dnia 2007-09-26 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.PDF Uchwała nr XII/52/2007, z dnia 2007-09-26 w sprawie ustalenia zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych odbywanych pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy.PDF Uchwała nr XII/51/2007, z dnia 2007-09-26 w sprawie wskazania wiceprzewodniczących rady do określania w poleceniu wyjazdu służbowego terminu i miejsca wykonywania zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej, jak również środka transportu właściwego do odbycia tej podróży w stosunku do przewodniczącego rady.PDF Uchwała nr XI/50/2007, z dnia 2007-08-29 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF Uchwała nr XI/49/2007, z dnia 2007-08-29 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Biłgorajskiemu w zakresie modernizacji chodnika przy ul. Konrada Bartoszewskiego "Wira" w Józefowie.PDF Uchwała nr XI/48/2007, z dnia 2007-08-29 w sprawie wyrażenia woli powołania wspólnie z innymi gminami Agencji Energetycznej w formie spółki prawa handlowego nr dla realizacji celów związanych z poszanowaniem energii.PDF Uchwała nr XI/47/2007, z dnia 2007-08-29 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Szopowe.PDF Uchwała nr XI/46/2007, z dnia 2007-08-29 w sprawie wyboru ławników.PDF Uchwała nr X/45/2007, z dnia 2007-07-25 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.PDF Uchwała nr X/44/2007, z dnia 2007-07-25 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Szopowe.PDF Uchwała nr X/43/2007, z dnia 2007-07-25 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Szopowe.PDF Uchwała nr X/42/2007, z dnia 2007-07-25 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Józefów.PDF Uchwała nr X/41/2007, z dnia 2007-07-25 w sprawie uchwalenia Statutu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Józefowie.PDF Uchwała nr X/40/2007, z dnia 2007-07-25 w sprawie powołania Zespołu d/s zaopiniowania kandydatów na ławników.PDF Uchwała nr X/39/2007, z dnia 2007-07-25 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.PDF Uchwała nr IX/38/2007, z dnia 2007-06-21 w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy w latach 2008-2010 środków finansowych na realizację projektu pt. „Promocja zdrowia w gminie Józefów poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej oraz poprawę dostępu do służby zdrowia”.PDF Uchwała nr IX/37/2007, z dnia 2007-06-21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Brzeziny.PDF Uchwała nr IX/36/2007, z dnia 2007-06-21 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.PDF Uchwała nr IX/35/2007, z dnia 2007-06-21 w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Biłgorajskiego w zakresie dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Józefowie.PDF Uchwała nr VIII/34/2007, z dnia 2007-05-31 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski na działkę położoną w obrębie ewidencyjnym Stanisławów.PDF Uchwała nr VIII/33/2007, z dnia 2007-05-31 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Brzeziny.PDF Uchwała nr VIII/32/2007, z dnia 2007-05-31 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.PDF  Uchwała nr VII/31/2007, z dnia 2007-04-19 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Józefowia.PDF Uchwała nr VII/30/2007, z dnia 2007-04-19 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Józefowa.PDF  Uchwała nr VI/29/2007, z dnia 2007-03-29 w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Józefów w roku 2007”.PDF  Uchwała nr VI/28/2007, z dnia 2007-03-29 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Józefów w roku 2007”.PDF Uchwała nr VI/27/2007, z dnia 2007-03-29 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Józefów na 2007 rok.PDF Uchwała nr VI/26/2007, z dnia 2007-03-29 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok.PDF Uchwała nr VI/25/2007, z dnia 2007-03-29 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007.PDF Uchwała nr V/24/2007, z dnia 2007-02-01 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego internatu LO w Józefowie.PDF Uchwała nr V/23/2007, z dnia 2007-02-01 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej użyczenia budynku internatu LO w Józefowie na rzecz Społecznego Komitetu Pomocy Służbie Zdrowia w Józefowie z przeznaczeniem na utworzenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Józefowie.PDF Uchwała nr V/22/2007, z dnia 2007-02-01 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie prac przy utrzymaniu porządku na drogach i w pasie drogowym dróg wojewódzkich Nr 853 G i Nr 849 G na terenie miasta Józefów w roku 2007.PDF Uchwała nr V/21/2007, z dnia 2007-02-01 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Biłgorajskiemu w zakresie utrzymania porządku na drodze i w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1950 L-Z na terenie miasta Józefów w roku 2007.PDF Uchwała nr V/20/2007, z dnia 2007-02-01 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Józefowie.PDF Uchwała nr V/19/2007, z dnia 2007-02-01 w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Józefów w roku 2007”.PDF Uchwała nr V/18/2007, z dnia 2007-02-01 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Józefów na 2007 rok.PDF Uchwała nr V/17/2007, z dnia 2007-02-01 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Józefów na 2007 rok.PDF Uchwała nr V/16/2007, z dnia 2007-02-01 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec obszarów położonych na terenie gminy Józefów.


 

Uchwały z 2006 roku


PDF Uchwała nr IV/15/2006, z dnia 2006-12-28 w sprawie ustalenia zasad określających organizację oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Długim Kącie.PDF Uchwała nr IV/14/2006, z dnia 2006-12-28w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.PDF Uchwała nr III/13/2006, z dnia 2006-12-19 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, określenia jej składu i zakresu działania.PDF Uchwała nr III/12/2006, z dnia 2006-12-19 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, określenie jej składu i zakresu działania.PDF Uchwała nr III/11/2006, z dnia 2006-12-19 w sprawie wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.PDF Uchwała nr III/10/2006, z dnia 2006-12-19 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.PDF Uchwała nr III/9/2006, z dnia 2006-12-19 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego na terenie gminy i miasta Józefów.PDF Uchwała nr III/8/2006, z dnia 2006-12-19 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Józefów.PDF Uchwała nr III/7/2006, z dnia 2006-12-19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy i miasta Józefów.PDF Uchwała nr III/6/2006, z dnia 2006-12-19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2007 rok.PDF Uchwała nr III/5/2006, z dnia 2006-12-19 w sprawie uchwalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Józefowa Pana Romana Antoniego DZIURY.PDF Uchwała nr III/4/2006 , z dnia 2006-12-19 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Józefowa.PDF Uchwała nr II/3/2006, z dnia 2006-12-05 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.PDF Uchwała nr II/2/2006 , z dnia 2006-12-05 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.PDF  Uchwała nr I/1/2006 , z dnia 2006-11-24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Józefowie.
Opublikował: Krzysztof Łazorczyk
Publikacja dnia: 01.02.2011
Podpisał: Krzysztof Łazorczyk
Dokument z dnia: 27.01.2011
Dokument oglądany razy: 2 467

Góra strony