A A A
BIP Urzędu Miejskiego w Józefowie
To jest wersja archiwalna z dnia 12.05.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie Uchwał RM z VIII Sesji

Uchwały Rady - VI kadencja


 

 

PDF Uchwała nr VII/40/2011, z dnia 2011-04-26 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Biłogorajskiego.


PDF Uchwała nr VII/39/2011, z dnia 2011-04-26 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


PDF Uchwała nr VII/38/2011, z dnia 2011-04-26 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadajaących Gminie Józefów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.


PDF Uchwała nr VII/37/2011, z dnia 2011-04-26 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i mista Józefów.


PDF Uchwała nr VI/36/2011, z dnia 2011-03-30 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Biłgorajskiego.


PDF Uchwała nr VI/35/2011, z dnia 2011-03-30 w sprawie uchwalenia aktualizacji do "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Józefów".


PDF Uchwała nr VI/34/2011, z dnia 2011-03-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


PDF Uchwała nr VI/33/2011, z dnia 2011-03-30 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


PDF Uchwała nr VI/32/2011, z dnia 2011-03-30 w sprawie zatwierdzenia projektu "Razem możemy więcej" Nr : POKL.07.03.00-06-040/10 opracowanego w ramach POKL Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.


PDF Uchwała nr VI/31/2011, z dnia 2011-03-30 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Józefowie oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr VI/30/2011, z dnia 2011-03-30 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz łącznych zobowiązań pieniężnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za ich pracę.


PDF Uchwała nr VI/29/2011, z dnia 2011-03-30 w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Józefów.


PDF Uchwała nr VI/28/2011, z dnia 2011-03-30 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.


PDF Uchwała nr V/27/2011, z dnia 2011-02-16 w sprawie przystąpienia Gminy Józefów do partnerskiego projektu "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja w administracji", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


PDF Uchwała nr V/26/2011, z dnia 2011-02-16 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych w Józefowie.


PDF Uchwała nr V/25/2011, z dnia 2011-02-16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamość.


PDF Uchwała nr V/24/2011, z dnia 2011-02-16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego.


PDF Uchwała nr V/23/2011, z dnia 2011-02-16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego.PDF Uchwała nr V/22/2011, z dnia 2011-02-16 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.PDF Uchwała nr V/21/2011, z dnia 2011-02-16 zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.PDF Uchwała nr V/20/2011, z dnia 2011-02-16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Józefów na lata 2011 - 2014.PDF Uchwała nr V/19/2011, z dnia 2011-02-16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkoomanii dla Gminy Józefów na rok 2011.PDF Uchwała nr V/18/2011, z dnia 2011-02-16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Józefów na rok .


PDF Uchwała nr IV/17/2011, z dnia 2011-01-27 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.


PDF Uchwała nr IV/16/2011, z dnia 2011-01-27 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, określenia jej składu i zakresu działania.


PDF Uchwała nr IV/15/2011, z dnia 2011-01-27 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011.


PDF Uchwała nr IV/14/2011, z dnia 2011-01-27 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.PDF Uchwała nr III/13/2010, z dnia 2010-12-30 w sprawie powołania Skarbnika GminyPDF Uchwała nr III/12/2010, z dnia 2010-12-30 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.PDF Uchwała nr III/11/2010, z dnia 2010-12-30 w sprawie wystąpienia Gminy Józefów ze Związku Gmin Lubelszczyzny.PDF Uchwała nr III/10/2010, z dnia 2010-12-30 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy.PDF Uchwała nr III/9/2010, z dnia 2010-12-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.PDF Uchwała nr III/8/2010, z dnia 2010-12-30 w sprawie ustalenia wynagrodzenie Burmistrza Józefowa.PDF Uchwała nr II/7/2010, z dnia 2010-12-06 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.PDF Uchwała nr II/6/2010, z dnia 2010-12-06 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2015.PDF Uchwała nr II/5/2010, z dnia 2010-12-06 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, określenia jej składu i zakresu działania.PDF Uchwała nr II/4/2010, z dnia 2010-12-06 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, określeniu jej składu i zakresu działania.PDF Uchwała nr II/3/2010, z dnia 2010-12-06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.PDF Uchwała nr II/2/2010, z dnia 2010-12-06 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.PDF Uchwała nr I/1/2010, z dnia 2010-11-29 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Józefowie.
Opublikował: Krzysztof Łazorczyk
Publikacja dnia: 12.05.2011
Podpisał: Krzysztof Łazorczyk
Dokument z dnia: 26.01.2011
Dokument oglądany razy: 1 649

Góra strony