A A A
BIP Urzędu Miejskiego w Józefowie

Działalność gospodarcza


Wyjaśnienia CEIDG-1

Pod tym adresem znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące wypełniania wniosku CEIDG-1, jak też inne zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej:

Zachęcamy do samodzielnego załatwienia spraw ewidencyjnych przez Internet przypominając, że wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Komunikaty:

Informacja dla przedsiębiorców - nowe kody PKD

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 (Dz. U. 07. 251. 1885) od 1 stycznia 2010 roku - tracą aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej z kodami PKD 2004.

Przedsiębiorcy figurujący w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Józefowa, którzy dokonali wpisu do ww. ewidencji przed dniem 1 stycznia 2008r. i nie dokonywali po tej dacie żadnej zmiany w posiadanym wpisie - byli zobowiązani do końca 2009r. zaktualizować sswoje zaświadczenie o wpisie poprzez przeklasyfikowanie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej z kodów PKD 2004 na kody PKD 2007.

Niedokonanie zmian wpisu może spowodować po 1 stycznia 2010 roku trudności przy załatwianiu spraw bankowych, zawieraniu umów gospodarczych oraz może uniemożliwić złożenie oferty w przetargu.

Bezpłatnej zmiany wpisu można dokonywać codziennie (od poniedziałku do piątku) w Biurze Obsługi Interesanta (parter) w godz. 7:30 - 15:00 z wyjątkiem poniedziałku kiedy Urząd pracuje od 8-16.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (84)6879 644 - ewidencja działalności gospodarczej.

W celu dokonania aktualizacji należy przynieść ze sobą:

  • dowód osobisty
  • numer NIP
  • numer Regon

PDF Obowiązki użytkowników muzyki.

Pełnomocnictwo:

Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolności do czynności prawnych.
Pełnomocnictwo służy pełnomocnikowi do załatwiania wszelkich formalności związanych z Ewidencją Działalności Gospodarczej w imieniu mocodawcy.

UWAGA : na podstawie art. 33 paragraf 3 KPA pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony podpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 PLN. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępemu lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

PDF Wzór pełnomocnictwa.

PDF Wniosek o wydanie zaświadczenia o działalności gospodarczej.Opublikował: Krzysztof Łazorczyk
Publikacja dnia: 08.08.2011
Podpisał: Stanisław Pawenzka
Dokument z dnia: 23.01.2011
Dokument oglądany razy: 3 642

Góra strony