A A A
BIP Urzędu Miejskiego w Józefowie
To jest wersja archiwalna z dnia 14.11.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Poprawienie błędu pisarskiego

Uchwały Rady - VI kadencja


 

 

PDF Uchwała nr XII/79/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.


PDF Uchwała nr XII/78/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.


PDF Uchwała nr XII/77/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.


PDF Uchwała nr XII/76/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych.


PDF Uchwała nr XII/75/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski wsi Tartak Długi Kąt nr 5 oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr XII/74/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski wsi Tartak Długi Kąt nr 5 oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr XII/73/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski wsi Tartak Długi Kąt nr 5 oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr XII/72/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski wsi Tartak Długi Kąt nr 5 oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr XII/71/2011, z dnia 2011-10-27 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski wsi Tartak Długi Kąt nr 5 oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr XII/70/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski wsi Tartak Długi Kąt nr 5 oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr XII/69/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski wsi Tartak Długi Kąt nr 5 oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr XII/68/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski wsi Tartak Długi Kąt nr 3 oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr XII/67/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski wsi Tartak Długi Kąt nr 3 oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr XII/66/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski wsi Tartak Długi Kąt nr 3 oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr XII/65/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski wsi Tartak Długi Kąt nr 3 oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr XII/64/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski wsi Tartak Długi Kąt nr 3 oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr XII/63/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski wsi Tartak Długi Kąt nr 3 oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr XII/62/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Józefowie oraz udzielenia bonifikaty.


PDF Uchwała nr XII/61/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.


PDF Uchwała nr XII/60/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki.


PDF Uchwała nr XII/59/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty adiacenckiej.


PDF Uchwała nr XII/58/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyboru ławników.


PDF Uchwała nr XI/57/2011, z dnia 2011-08-25 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek położonych w obrębie ewidencyjnym Józefów.


PDF Uchwała nr XI/56/2011, z dnia 2011-08-25 w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego.


PDF Uchwała nr XI/55/2011, z dnia 2011-08-25 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Józefowa.


PDF Uchwała nr X/54/2011, z dnia 2011-08-18 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.


PDF Uchwała nr X/53/2011, z dnia 2011-08-18 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.


PDF Uchwała nr X/52/2011, z dnia 2011-08-18 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.


PDF Uchwała nr IX/51/2011, z dnia 2011-06-22 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.


PDF Uchwała nr IX/50/2011, z dnia 2011-06-22 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.


PDF Uchwała nr IX/49/2011, z dnia 2011-06-22 uchylająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.


PDF Uchwała nr IX/48/2011, z dnia 2011-06-22 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.


PDF Uchwała nr IX/47/2011, z dnia 2011-06-22 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.


PDF Uchwała nr IX/46/2011, z dnia 2011-06-22 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Józefowa z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.


PDF Uchwała nr IX/45/2011, z dnia 2011-06-22 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Józefowa z wykonania budżetu za 2010 rok.


PDF Uchwała nr VIII/44/2011, z dnia 2011-05-25 w sprawie nadania tytułów "Honorowy Obywatel Gminy Józefów".


PDF Uchwała nr VIII/43/2011, z dnia 2011-05-25 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


PDF Uchwała nr VIII/42/2011, z dnia 2011-05-25 w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.


PDF Uchwała nr VIII/41/2011, z dnia 2011-05-25 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


PDF Uchwała nr VII/40/2011, z dnia 2011-04-26 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Biłogorajskiego.


PDF Uchwała nr VII/39/2011, z dnia 2011-04-26 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


PDF Uchwała nr VII/38/2011, z dnia 2011-04-26 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadajaących Gminie Józefów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.


PDF Uchwała nr VII/37/2011, z dnia 2011-04-26 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i mista Józefów.


PDF Uchwała nr VI/36/2011, z dnia 2011-03-30 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Biłgorajskiego.


PDF Uchwała nr VI/35/2011, z dnia 2011-03-30 w sprawie uchwalenia aktualizacji do "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Józefów".


PDF Uchwała nr VI/34/2011, z dnia 2011-03-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


PDF Uchwała nr VI/33/2011, z dnia 2011-03-30 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


PDF Uchwała nr VI/32/2011, z dnia 2011-03-30 w sprawie zatwierdzenia projektu "Razem możemy więcej" Nr : POKL.07.03.00-06-040/10 opracowanego w ramach POKL Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.


PDF Uchwała nr VI/31/2011, z dnia 2011-03-30 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Józefowie oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr VI/30/2011, z dnia 2011-03-30 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz łącznych zobowiązań pieniężnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za ich pracę.


PDF Uchwała nr VI/29/2011, z dnia 2011-03-30 w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Józefów.


PDF Uchwała nr VI/28/2011, z dnia 2011-03-30 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.


PDF Uchwała nr V/27/2011, z dnia 2011-02-16 w sprawie przystąpienia Gminy Józefów do partnerskiego projektu "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja w administracji", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


PDF Uchwała nr V/26/2011, z dnia 2011-02-16 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych w Józefowie.


PDF Uchwała nr V/25/2011, z dnia 2011-02-16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamość.


PDF Uchwała nr V/24/2011, z dnia 2011-02-16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego.


PDF Uchwała nr V/23/2011, z dnia 2011-02-16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego.PDF Uchwała nr V/22/2011, z dnia 2011-02-16 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.PDF Uchwała nr V/21/2011, z dnia 2011-02-16 zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.PDF Uchwała nr V/20/2011, z dnia 2011-02-16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Józefów na lata 2011 - 2014.PDF Uchwała nr V/19/2011, z dnia 2011-02-16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkoomanii dla Gminy Józefów na rok 2011.PDF Uchwała nr V/18/2011, z dnia 2011-02-16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Józefów na rok .


PDF Uchwała nr IV/17/2011, z dnia 2011-01-27 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.


PDF Uchwała nr IV/16/2011, z dnia 2011-01-27 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, określenia jej składu i zakresu działania.


PDF Uchwała nr IV/15/2011, z dnia 2011-01-27 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011.


PDF Uchwała nr IV/14/2011, z dnia 2011-01-27 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.PDF Uchwała nr III/13/2010, z dnia 2010-12-30 w sprawie powołania Skarbnika GminyPDF Uchwała nr III/12/2010, z dnia 2010-12-30 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.PDF Uchwała nr III/11/2010, z dnia 2010-12-30 w sprawie wystąpienia Gminy Józefów ze Związku Gmin Lubelszczyzny.PDF Uchwała nr III/10/2010, z dnia 2010-12-30 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy.PDF Uchwała nr III/9/2010, z dnia 2010-12-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.PDF Uchwała nr III/8/2010, z dnia 2010-12-30 w sprawie ustalenia wynagrodzenie Burmistrza Józefowa.PDF Uchwała nr II/7/2010, z dnia 2010-12-06 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.PDF Uchwała nr II/6/2010, z dnia 2010-12-06 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2015.PDF Uchwała nr II/5/2010, z dnia 2010-12-06 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, określenia jej składu i zakresu działania.PDF Uchwała nr II/4/2010, z dnia 2010-12-06 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, określeniu jej składu i zakresu działania.PDF Uchwała nr II/3/2010, z dnia 2010-12-06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.PDF Uchwała nr II/2/2010, z dnia 2010-12-06 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.PDF Uchwała nr I/1/2010, z dnia 2010-11-29 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Józefowie.
Opublikował: Krzysztof Łazorczyk
Publikacja dnia: 14.11.2011
Podpisał: Krzysztof Łazorczyk
Dokument z dnia: 26.01.2011
Dokument oglądany razy: 1 829

Góra strony