A A A
BIP Urzędu Miejskiego w Józefowie

Wydziały


Wdział Spraw Organizacyjnych


Obsada Wdziału Spraw Organizacyjnych

 • Naczelnik Wydziału
  Stanisław Pawenzka
  Ul. Kościuszki 37
  23-460 Józefów
  Pok. 15
  Tel. 84-6878133 wew. 36
  Fax 84-6878133

 • Sekretarka
  Maria Kowal
  Ul. Kościuszki 37
  23-460 Józefów
  Pok. 14
  Tel. 84-6878133
  Fax 84-6878133

 • Asystent
  Justyna Łepik
  Ul. Kościuszki 37
  23-460 Józefów
  Biuro obsługi interesanta
  Tel. 84-6878133 wew. 44
  Fax 84-6878133

 • Inspektor do spraw kancelaryjno-biurowych
  Anna Kozyra Buczek
  Ul. Kościuszki 37
  23-460 Józefów
  Biuro obsługi interesanta
  Tel. 84-6878133 wew. 44
  Fax 84-6878133

 • Referent ds. Obsługi biuletynu informacji publicznej i strony internetowej
  Krzysztof Łazorczyk
  Tel. 607802282
  e-mail : klazorczyk@wp.pl

 • Informatyk (Administrator Bezpieczeństwa Informacji)
  Maciej Pastuszek
  Ul. Kościuszki 37
  23-460 Józefów
  Pok. 1
  Tel. 84-6878133 wew. 51
  Fax 84-6878133
  e-mail : maciej.pastuszek@ejozefow.pl

Do zakresu działań Wydziału Spraw Organizacyjnych należy:

I. W zakresie obsługi Rady Miejskiej, współpracy z jednostkami pomocniczymi gminy, organizacji wyborów i referendów :

 • przygotowywanie w oparciu o zebrane propozycje materiałów na sesje Rady i posiedzenia Komisji,
 • obsługa organizacyjna i kancelaryjno - techniczną Rady i Komisji,
 • prowadzenie ewidencji uchwał Rady i wniosków Komisji oraz czuwanie nad ich realizacją,
 • protokołowanie sesji Rady,
 • przygotowywanie w oparciu o zebrane materiały ramowego planu pracy Rady i Komisji,
 • współdziałanie z organami samorządu mieszkańców osiedli i sołectw,
 • współdziałanie z właściwymi organami w celu przygotowania i przeprowadzenia :
  • wyborów do Sejmu i Senatu RP,
  • wyboru Prezydenta RP,
  • wyborów do rady miejskiej, rady powiatu i sejmiku województwa,
  • wyboru organów samorządu mieszkańców,
  • wyboru ławników do sądów powszechnych i członków kolegium d/s wykroczeń,
  • referendów i konsultacji społecznych,
  • wyborów do Izby Rolniczej,
 • ogłaszanie uchwał stanowiących prawo miejscowe,
 • przekazywanie Burmistrzowi uchwał Rady oraz wniosków radnych do ich realizacji, egzekwowanie ich wykonania i udzielenia odpowiedzi w określonym przez Radę terminie.
 • koordynowanie i nadzorowanie archiwizacji dokumentów tworzonych w wydziałach .
 • prowadzenie archiwum Urzędu.

II. W zakresie spraw kadrowych, organizacyjnych i obsługi interesantów :

 • prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
 • techniczne gospodarowanie etatami i funduszem wynagrodzeń Urzędu,
 • prowadzenie spraw płacowych, w tym nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, dodatków służbowych i innych,
 • prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników,
 • kontrolowanie dyscypliny pracy w Urzędzie,
 • organizowanie szkoleń i dokształcania pracowników Urzędu,
 • prowadzenie spraw socjalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z oceną pracowników i działalnością komisji dyscyplinarnych,
 • obsługa sekretariatu,
 • opracowanie projektu regulaminu pracy Urzędu, wdrażanie i kontrolowanie jego przestrzegania,
 • prowadzenie ewidencji porozumień zawartych w sprawie przejęcia zadań przez Gminę,
 • załatwianie skarg i wniosków,
 • prowadzenie ewidencji zarządzeń dotyczących Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
 • zapewnienie prawidłowej informacji dla interesantów Urzędu i kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy,
 • obsługa punktu informacyjnego w Urzędzie, udzielanie informacji publicznej,

III. W zakresie spraw gospodarczych :

 • gospodarka lokalami biurowymi Urzędu, zabezpieczenia mienia i organizacja ochrony budynku,
 • organizowanie remontów i konserwacji budynku Urzędu,
 • zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne,
 • prowadzenie zbioru przepisów prawnych,
 • prowadzenie biblioteki Urzędu, obsługa kserokopiarki, łącznicy telefonicznej i faksu,
 • zamawianie i rozprowadzanie wśród zainteresowanych pracowników czasopism i innych wydawnictw fachowych szczególnie o tematyce samorządowej,
 • gospodarka odzieżą roboczą i ochronną,
 • utrzymanie czystości pomieszczeń Urzędu,
 • gospodarka tablicami i pieczęciami urzędowymi,
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji Urzędu.

IV. W zakresie działalności gospodarczej i handlu :

 • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i wydawanie zaświadczeń o rejestracji tej działalności,
 • współuczestniczenie w działaniach na rzecz ochrony konsumenta,
 • ustalanie czasu pracy placówek handlowych,
 • prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam
 • opracowywanie projektu i nadzór nad realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • przygotowywanie projektów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • kontrola placówek posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • rozpatrywanie skarg i przedkładanie wniosków o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • prowadzenie innych spraw związanych z wykonywaniem zadań Gminy określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • współdziałanie z placówkami służby zdrowia w celu zapewnienia prawidłowego stanu opieki zdrowotnej na terenie Gmin

Formularze:

 

Wdział Spraw Obywatelskich


Obsada Wydziału Spraw Obywatelskich

 • Kierownik USC Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
  Władysław Sitarz
  Ul. Kościuszki 37,
  23-460 Józefów
  Pok. 8
  Tel. 084-6878133 wew.47
  Fax 084-6878133

 • Inspektor ds. wojskowych i obrony cywilnej
  Grażyna Romańczuk
  Ul. Kościuszki 37
  23-460 Józefów
  Pok. 6
  Tel. 084-6878133 wew.45
  Fax 084-6878133
 • Pomoc administracyjna
  Aleksandra Dura
  Ul. Kościuszki 37
  23-460 Józefów
  Pok. 8
  Tel. 084-6878133 wew. 47
  Fax 084-6878133

Do zakresu działań Wydziału Spraw Obywatelskich należy :

I. Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności :

 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
 • przyjmowanie oświadczeń w sprawach określonych w przepisach o aktach stanu cywilnego,
 • załatwianie spraw związanych z zawarciem małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi,'
 • dokonywanie rejestracji stanu cywilnego osób w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu,
 • dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie orzeczeń sądowych,
 • wydawanie z ksiąg stanu cywilnego;
  • odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego,
  • zaświadczeń o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku,
  • zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu akt,
 • prowadzenie spraw dotyczących sprostowań aktów stanu cywilnego,
 • prowadzenie innych spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.
 • Urząd Stanu Cywilnego przy oznakowaniu używa symbolu "USC".

II. W zakresie ewidencji ludności :

 • prowadzenie ewidencji ludności,
 • przygotowywanie decyzji w sprawach meldunkowych,
 • prowadzenie spraw związanych z pobieraniem i rozliczaniem dokumentów stwierdzających tożsamość i wydawanie tych dokumentów,
 • przesyłanie dyrektorom szkół i przedszkoli informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku od 6 do 16 lat,
 • wydawanie zaświadczeń w sprawach meldunkowych,
 • sporządzanie spisów wyborców w wyborach do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Rady Miejskiej, Izby Rolniczej oraz w celu przeprowadzenia referendum,
 • prowadzenie spraw statystycznych,
 • prowadzenie rejestru wyborców,
 • zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym środków alarmowania i łączności, pomieszczeń, wyposażenia w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe, odzieży specjalnej i umundurowania,
 • zapewnienie zasobów wody do gaszenia pożarów,
 • prowadzenie rejestru terenowych ochotniczych straży pożarnych,
 • udzielanie zezwoleń na przeprowadzenie i nadzorowanie zbiórek publicznych,
 • organizacja współpracy z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • przyjmowanie zawiadomień o imprezach odbywających się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy oraz przygotowanie decyzji w tym zakresie,
 • prowadzenie ewidencji stowarzyszeń działających na terenie gminy

III. W zakresie spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego :

 • przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
 • realizowanie zadań związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi i administracją rządową,
 • sporządzanie list poborowych,
 • udział w przygotowywaniu poboru i jego przeprowadzaniu,
 • wydawanie zaświadczeń w sprawie powszechnego obowiązku obrony,
 • organizowanie i doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • tworzenie formacji obrony cywilnej,
 • nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
 • przygotowywanie decyzji dotyczących zajęcia na cele przejściowego zakwaterowania sił zbrojnych budynków, pomieszczeń i terenów oraz decyzji o przysługującym odszkodowaniu z tego tytułu,
 • udzielanie pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,
 • prowadzenie kancelarii tajnej i spraw związanych z ochroną informacji niejawnych,
 • przygotowywanie decyzji o zezwoleniu bądź o zakazie odbycia zgromadzenia i przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach.

Formularze:

 

Wdział Finansowy


Obsada Wydziału Finansowego

 • Skarbnik Gminy - Naczelnik Wydziału Finansowego
  Małgorzata Giełczyk
  Ul. Kościuszki 37
  23-460 Józefów
  Pok. 10
  Tel. 84-6878133 wew. 41
  Fax 84-6878133

 • Zastępca Skarbnika Gminy
  Wiesława Kulpa
  Ul. Kościuszki 37
  23-460 Józefów
  Pok. 9
  Tel. 84-6878133 wew. 38
  Fax 84-6878133

 • Inspektor ds. księgowości budżetowej
  Barbara Jaworska
  Ul. Kościuszki 37
  23-460 Józefów
  Pok. 9
  Tel. 84-6878133 wew38
  Fax 84-6878133

 • Inspektor ds. kasowych
  Józefa Kropop
  Ul. Kościuszki 37
  23-460 Józefów
  Pok. 5
  Tel. 84-6878133 wew. 44
  Fax 84-6878133

 • Inspektor ds. księgowości budżetowej
  Barbara Lal
  Ul. Kościuszki 37
  23-460 Józefów
  Pok. 9
  Tel. 84-6878133 wew. 38
  Fax 84-6878133

 • Inspektor ds. księgowości budżetowej
  Maria Kudełka
  Ul. Kościuszki 37
  23-460 Józefów
  Pok. 9
  Tel. 84-6878133 wew. 38
  Fax 84-6878133

Do zakresu działania Wydziału Finansowego należy w szczególności:

 • Sporządzanie projektu budżetu Gminy oraz przedkładanie go w obowiązującym trybie do uchwalenia,
 • Prowadzenie gminnych funduszy celowych na zasadach określonych przepisami ustaw szczególnych,
 • Realizowanie planów dochodów i wydatków budżetowych, dokonywanie analiz w tym przedmiocie oraz opracowywanie wniosków w zakresie gospodarki finansowej dla Burmistrza i Rady,
 • Prowadzenie ewidencji składników mienia Gminy,
 • Sporządzanie sprawozdań oraz informacji opisowych dotyczących realizacji budżetu i działalności finansowej Gminy,
 • Prowadzenie księgowości finansowej,
 • Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu, Ośrodka Pomocy Społecznej, SDS, WTZ, MOK, szkół i przedszkoli samorządowych oraz prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, bankiem prowadzącym obsługę bankową gminy, funduszami i fundacjami. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • Przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy,
 • Naliczanie i wypłata wynagrodzeń oraz innych należności związanych ze stosunkiem pracy pracownikom samorządowym oraz wykonywanie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Wykonywanie obowiązków płatnika podatku VAT,
 • Terminowe i zgodnie z przepisami przekazywanie składek od wynagrodzeń pracowników na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe,
 • Prowadzenie i załatwianie innych spraw związanych z gospodarką finansową Gminy,
 • Obsługa finansowa jednostek pomocniczych gminy,
 • Obsługa finansowa umowy zawartej z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa, dotyczącej umów dzierżawy gruntów Agencji,
 • Organizowanie kontroli wewnętrznej zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 • Prowadzenie spraw dodatków mieszkaniowych.

 

Wdział Podatkowy


Obsada Wydziału Podatkowego

 • p.o. Naczelnika Wydziału Podatkowego
  Aneta Kozak-Słoboda
  Ul. Kościuszki 37
  23-460 Józefów
  Pok. 11
  Tel. 84-6878133 wew. 37
  Fax 84-6878133

 • Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
  Marzena Chmiel
  Ul. Kościuszki 37
  23-460 Józefów
  Pok. 11
  Tel. 84-6878133 wew. 37
  Fax 84-6878133

 • Inspektor ds. księgowości podatkowej i windyka
  Dorota Król
  Ul. Kościuszki 37,
  23-460 Józefów
  Pok. 11
  Tel. 84-6878133 wew. 37
  Fax 84-6878133

Do zakresu działania Referatu Podatkowego należy w szczególności :

 

Wydział Inwestycji


Obsada Wydziału Inwestycji

 • Naczelnik Wydziału Inwestycji
  Wiesław Pasierbiewicz
  Ul. Kościuszki 37
  23-460 Józefów
  Pok. 1
  Tel. 84-6878133 wew. 51
  Fax 84-6878133

 • Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji
  Teresa Lalak
  Ul. Kościuszki 37
  23-460 Józefów
  Pok. 1
  Tel. 84-6878133 wew. 32
  Fax 84-6878133

 • Inspektor do spraw zaopatrzenia i gospodarki komunalnej
  Franciszek Rawiak
  Ul. Kościuszki 37
  23-460 Józefów
  Pok. 7
  Tel. 84-6878133 wew. 56
  Fax 84-6878133

 • Inspektor do spraw rolnictwa i gospodarki komunalnej
  Anna Bazan
  Ul. Kościuszki 37
  23-460 Józefów
  Pok. 7
  Tel. 84-6878133 wew. 56
  Fax 84-6878133

 • Podinspektor ds. zamówień publicznych
  Paweł Wielgan
  Ul. Kościuszki 37
  23-460 Józefów
  Pok. 1
  Tel. 84-6878133 wew. 51
  Fax 84-6878133

 • Inspektor do spraw ochrony środowiska
  Agnieszka Czarnecka
  Ul. Kościuszki 37
  23-460 Józefów
  Pok. 1
  Tel. 84-6878133 wew. 32
  Fax 84-6878133
 • Asystent
  Franciszek Bondyra
  Ul. Kościuszki 37
  23-460 Józefów
  Pok. 1
  Tel. 84-6878133 wew. 51
  Fax 84-6878133

Do zadań Wydziału Infrastruktury Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy w szczególności :

I.  W zakresie gospodarki nieruchomościami :

 • obrót nieruchomościami, w sposób zgodny z zasadami prawidłowej i racjonalnej gospodarki,
 • tworzenie i gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości,
 • sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu i w drodze bez przetargowej,
 • oddawanie nieruchomości w trwały zarząd,
 • prowadzenie spraw w zakresie zlecania wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wnioskowanie w sprawie udzielania bonifikat,
 • realizowanie przysługującego Gminie prawa pierwokupu,
 • wykonywanie zadań związanych z ustaleniem opłat adiacenckich,
 • współdziałanie z organem prowadzącym kataster nieruchomości w sprawie wyłożenia map taksacyjnych i tabel do publicznego wglądu,
 • przyjmowanie wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i przygotowywanie decyzji w tym zakresie,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

II.  W zakresie rolnictwa :

 • ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gminne,
 • ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
 • przygotowywanie decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego przez Państwo na wniosek rolnika oraz wyrażeniu zgody na zrzeczenie się nieruchomości przez właściciela na rzecz Skarbu Państwa.
 • przygotowywanie decyzji w sprawie przyznawania nieodpłatnie własności działki osobie uprawnionej lub jej zstępnemu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu,
 • wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz wykonywanie innych działań przekazanych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych do kompetencji gmin
 • sporządzanie umów dzierżawy gospodarstw rolnych,
 • wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi i przeprowadzanie kontroli tych upraw,
 • prowadzenie sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych wchodzących w skład zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa stosownie do postanowień zawartych w umowie z Agencją,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem świadectw miejsca pochodzenia i znakowaniem zwierząt,
 • nadzorowanie prac związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych,
 • ochrona roślin uprawnych przed chorobami, informowanie o pojawieniu się chorób, szkodników i owadów, nakazywanie wykonania określonych czynności i zabiegów,
 • pomoc właścicielom upraw dotkniętych zniszczeniami,
 • analizy i prognozy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz usług na rzecz rolnictwa.

III. W zakresie geodezji :

 • obsługa bazy danych zawierającej ewidencję gruntów i budynków dla potrzeb Gminy,
 • wnioskowanie o dokonanie zmian w księgach wieczystych,
 • umieszczanie i utrzymanie tabliczek z nazwami ulic i placów,
 • oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,
 • prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości,
 • prowadzenie postępowań dotyczących nazw miejscowości, obiektów fizjograficznych, ulic,
 • sprawy podziału terytorialnego i zmiany granic administracyjnych Gminy.

IV. W zakresie gospodarki mieszkaniowej :

 • sprawowanie nadzoru nad realizacją ustalonych przez Radę zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy,
 • przygotowywanie projektów umów najmu lokali stanowiących własność Gminy,
 • prowadzenie ewidencji zawartych umów najmu,
 • opracowywanie planu remontów lokali gminnych i wnioskowanie o zabezpieczenie w budżecie środków na ten cel,
 • prowadzenie nadzoru nad remontami lokali gminnych i ich utrzymaniem,
 • realizacja uchwał Rady dotyczących zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy,
 • prowadzenie wykazu osób ubiegających się i zakwalifikowanych do wynajmu lokali mieszkalnych, obsługa komisji mieszkaniowej,
 • sprawdzanie warunków mieszkaniowych i materialnych osób ubiegających się o najem lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady w zakresie stawek czynszowych na terenie Gminy.
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony praw lokatorów,
 • współpraca i reprezentacja interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie lokalizacji targowisk i ich regulaminów oraz opłat targowych,

V. W zakresie gospodarki komunalnej, inwestycji i utrzymania dróg :

 • prowadzenie i koordynacja inwestycji Gminy,
 • kontrola działalności inwestycyjnej, modernizacyjnej i remontowej jednostek podległych Urzędowi,
 • przeprowadzanie okresowych analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności inwestycyjnej i jej efektów,
 • współpraca z samorządami mieszkańców w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji z udziałem i partycypacją mieszkańców,
 • udział w przekazywaniu sieci komunalnych,
 • nadzór nad właściwym utrzymaniem urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych,
 • przygotowywanie, ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów na projektowanie, wykonawstwo i prowadzenie nadzoru inwestorskiego,
 • wnioskowanie w sprawach zaliczania dróg do właściwej kategorii oraz zmian ich klasyfikacji,
 • planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg lokalnych,
 • zarządzanie siecią dróg lokalnych,
 • wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową oraz na zajęcie pasa drogi gminnej,
 • prowadzenie spraw z zakresu oświetlenia ulicznego i zaopatrzenia w energię elektryczną gminnych obiektów użyteczności publicznej.
 • planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.
 • nadzorowanie wykonywania zadań statutowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

VI. W zakresie zagospodarowania przestrzennego :

 • przygotowywanie i organizacja pracy nad sporządzaniem studium uwarunkowań i przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawach przystąpienia do opracowania i przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowywanie materiałów do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie dokumentacji planistycznej w zakresie planów miejscowych,
 • przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady w przedmiocie rozstrzygnięcia protestu bądź zarzutu przeciwko ustaleniom przyjętym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyłożonym do publicznego wglądu,
 • prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przechowywanie oryginałów planów, w tym także uchylonych i nieobowiązujących,
 • przygotowanie decyzji o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu.
 • opiniowanie wstępnych projektów podziału działek stwierdzających zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających lokalizację działek zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

VII. W zakresie ochrony środowiska oraz utrzymania porządku i czystości :

 • udzielanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz pobieranie opłat z tego tytułu,
 • wymierzanie kary pieniężnej za samowolne usuwanie drzew lub krzewów,
 • podejmowanie czynności zapewniających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne dla ochrony środowiska przed odpadami,
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy, a przede wszystkim na ulicach, placach oraz w miejscach i obiektach publicznych,
 • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy,
 • organizowanie i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej, grobami wojennymi, współpraca z organizacjami kombatanckimi w tym zakresie,
 • dbanie o utrzymanie terenów zieleni miejskiej,
 • organizowanie i nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg i chodników,
 • nadzór nad prowadzeniem akcji wyłapywania bezpańskich psów,
 • wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
 • przygotowywanie decyzji w sprawie odebrania właścicielowi lub osobie utrzymującej zwierzę rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane i przekazywanie go do schroniska dla zwierząt albo innej osobie lub instytucji,
 • przyjmowanie zawiadomień o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej u zwierzęcia i niezwłoczne przekazywanie do właściwego organu inspekcji sanitarnej.

VIII. W zakresie zamówień publicznych :

 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych
 • prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych

IX. W zakresie informatyki biurowej :

 • pomoc w eksploatacji oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie,
 • administrowanie lokalną siecią komputerową,
 • wykonywanie czynności wynikających z bieżącego funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie,
 • przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu informatycznego,
 • pełnienie nadzoru nad mechanizmami uwierzytelniania użytkownika oraz kontroli nad dostępem do danych osobowych,
 • ustalanie, ewidencjonowanie i rejestrowanie dla każdego użytkownika systemu informatycznego odrębnego identyfikatora oraz ustalanie hasła,
 • pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów o ochronie informacji niejawnych w tym zakresie,
 • zapewnienie przestrzegania zasad i wymagań bezpieczeństwa dla systemów informatycznych,
 • obsługa i aktualizacja stron internetowych zarejestrowanych przez Urząd.

X. W zakresie rozwoju gospodarczego i promocji Gminy :

 • opracowywanie projektów rozwoju gospodarczego Gminy,
 • inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych i prowadzenie działalności informacyjnej o potrzebach i możliwościach Gminy,
 • gromadzenie informacji o Gminie i udostępnianie jej zainteresowanym podmiotom,
 • przygotowywanie i zlecanie do wykonania folderów i innych opracowań dotyczących Gminy,

XI. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy :

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz propozycji poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • czuwanie nad organizacją szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
 • wykonywanie innych działań wynikających z przepisów dotyczących służby bhp.

Formularze:

Samodzielne stanowiska:

 • Doradca Burmistrza
  Ireneusz Wilczyński
  Ul. Kościuszki 37
  23-460 Józefów
  Pok. 14
  Tel. 84-6878133 wew. 35
  Fax 84-6878133
 • Sekretarz
  Robert Rabiega
  Ul. Kościuszki 37
  23-460 Józefów
  Pok. 16
  Tel. 84-6878133 wew. 34
  Fax 84-6878133
 • Radca Prawny
  Andrzej Osuch
  Ul. Kościuszki 37
  23-460 Józefów
  Pok. 15
  Tel. 84-6878133 wew. 36
  Fax 84-6878133
 • Inspektor ds. funduszy unijnych
  Grzegorz Surmacz
  Ul. Kościuszki 37
  23-460 Józefów
  Pok. 3
  Tel. 84-6878133 wew. 43
  Fax 84-6878133


Opublikował: Krzysztof Łazorczyk
Publikacja dnia: 27.06.2012
Podpisał: Stanisław Pawenzka
Dokument z dnia: 23.01.2011
Dokument oglądany razy: 6 875

Góra strony