A A A
BIP Urzędu Miejskiego w Józefowie

Obwieszczenia


 Obwieszczenie Burmistrza Józefowa o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 1/44 arkusz mapy ewidencyjnej nr 3 o powierzchni 0,1253 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Józefów stanowiących własność Gminy Józefów.

 

 Obwieszczenie Burmistrza Józefowa w sprawie przedstawienia do publicznej wiadomości projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Józefów na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 r.(aktualizacja 2011).

 

 Obwieszczenie Burmistrza Józefowa o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 648/9, 649/8 o łącznej powierzchni 0,1021 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski stanowiących własność Gminy Józefów.

 

 Obwieszczenie Burmistrza Józefowa o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ekspoloatacji kruszywa naturalnego (piasku) w miejscowości Górniki gmina Józefów.

 

 Obwieszczenie Burmistrza Józefowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie wyciągu narciarskiego z górnym prowadzeniem liny oraz budynku usługowego, wraz z infrastrukturą towarzyszącą: dwu szczelnie zamkniętych zbiorników na ścieki, parkingu dla 20 samochodów osobowych na działkach o nr ewid. 243/2, 245/4, 244/2, 259/2, 260/1, 260/2, 259/1 położonych w obrębie gruntów wsi Szopowe."

 

 Obwieszczenie Burmistrza Józefowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie wyciągu narciarskiego z górnym prowadzeniem liny oraz budynku usługowego, wraz z infrastrukturą towarzyszącą: dwu szczelnie zamkniętych zbiorników na ścieki, parkingu dla 20 samochodów osobowych na działkach o nr ewid. 243/2, 245/4, 244/2, 259/2, 260/1, 260/2, 259/1 położonych w obrębie gruntów wsi Szopowe."

 

 Obwieszczenie Burmistrza Józefowa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku) w miejscowości Górniki gmina Józefów.

 

 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.

 

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa wyciągu narciarskiego z górnym prowadzeniem liny oraz budynku usługowego, przydomowej oczyszczalni ścieków, parkingu dla dwudziestu samochodów osobowych i wieży widokowej na działkach nr ewid. 243/2, 245/4, 244/2, 259/2, 260/1, 260/2, 259/1 położonych w obrębie gruntów wsi Szopowe".

 

 Spisy wyborców w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.

 

 Losowanie członków obwodowych komisji wyborczych.

 

 Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.

 

 Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów strażackich.

 

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.

 

 Obwieszczenie Burmistrza Józefowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu wapieni litotamniowych ze złoża "Babia Dolina IA" przez J.K.K.B "WALD-BUD" w Kopalni Wapienia "Józefów".

 

 Obwieszczenie Burmistrza Józefowa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko polegającego na wydobywaniu wapieni litotamniowych ze złoża "Babia Dolina IA" przez J.K.K.B "WALD-BUD" w Kopalni Wapienia "Józefów".

 

 Obwieszczenie Burmistrza Józefowa o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Józefów Park - Rozwój Produktów Turystki Aktywnej".

 

 Obwieszczenie Burmistrza Józefowa o wpłynięciu uzupełnienia w formie aneksu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu wapieni litotamniowych ze złoża "Babia Dolina I A" przez J.K.K.B "Wald - Bud".

 

 Wezwanie do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia w formie aneksu treści raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu wapieni litotamniowych ze złoża "Babia Dolina I A: przez J.K.K.B "WALD-BUD" w kopalni wapienia "Józefów".

 

 Obwieszczenie Burmistrza Józefowa w sprawie podania do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie została zamieszczona informacja o raporcie oddziaływania pprzedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Wydobywaniu wapieni litotamniowych ze złoża "Babia Dolina I A" przez J.K.K.B. "WALD-BUD" w Kopalni Wapienia "Józefów".

 

 Obwieszczenie Burmistrza Józefowa w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem drewnianym, (budynek bardzo zdewastowany, nadający się tylko do rozbiórki) położonej w Józefowie oznaczonej nr 15 o powierzchni 69 m2.

 

 Obwieszczenie Burmistrza Józefowa w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie oznaczonej nr 16 o powierzchni 99 m2.

 

 Obwieszczenie Burmistrza Józefowa o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Górniki oznaczonej nr 1192/3 o powierzchni 0,48 ha.

 

 Obwieszczenie Burmistrza Józefowa dotyczące umorzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Wydobywaniu wapienia ze złoża "Babia Dolina" przez JKKB WALBD-BUD w Kopalni Wapienia "Józefów".

 

 Obwieszczenie Burmistrza Józefowa o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski, oznaczonej numerem 3036 o powierzchni 0,0900 ha.

 

 Sprostowanie zapisu w obwieszczeniu Burmistrza Józefowa z dnia 09 grudnia 2009 roku dotyczącego II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.

 Opublikował: Krzysztof Łazorczyk
Publikacja dnia: 30.07.2012
Podpisał: Robert Rabiega
Dokument z dnia: 26.01.2011
Dokument oglądany razy: 3 118

Góra strony