A A A
BIP Urzędu Miejskiego w Józefowie

Uchwały Rady - VI kadencja


 

 

PDF Uchwała nr XXIII/168/2012, z dnia 2012-11-14 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2012.


PDF Uchwała nr XXIII/167/2012, z dnia 2012-11-14 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.


PDF Uchwała nr XXIII/166/2012, z dnia 2012-11-14 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.


PDF Uchwała nr XXIII/165/2012, z dnia 2012-11-14 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2013 rok.


PDF Uchwała nr XXIII/164/2012, z dnia 2012-11-14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od n ieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Józefów.


PDF Uchwała nr XXIII/163/2012, z dnia 2012-11-14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


PDF Uchwała nr XXIII/162/2012, z dnia 2012-11-14 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.


PDF Uchwała nr XXIII/161/2012, z dnia 2012-11-14 w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Józefów.


PDF Uchwała nr XXIII/160/2012, z dnia 2012-11-14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek położonych w obrębie ewidencyjnym Stanisławów.


PDF Uchwała nr XXIII/159/2012, z dnia 2012-11-14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.


PDF Uchwała nr XXIII/158/2012, z dnia 2012-11-14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.


PDF Uchwała nr XXII/157/2012, z dnia 2012-10-17 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2012.


PDF Uchwała nr XXII/156/2012, z dnia 2012-10-17 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej..


PDF Uchwała nr XXII/155/2012, z dnia 2012-10-17 w sprawie zmiany Statutu Gminy Józefów.


PDF Uchwała nr XXII/154/2012, z dnia 2012-10-17 zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia "Planu odnowy miejscowości Majdan Nepryski 2010-2017".


PDF Uchwała nr XXII/153/2012, z dnia 2012-10-17 zmieniająca Uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.


PDF Uchwała nr XXI/152/2012, z dnia 2012-08-30 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Józefów na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 r. (aktualizacja 2011).


PDF Uchwała nr XXI/151/2012, z dnia 2012-08-30 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2012.


PDF Uchwała nr XXI/150/2012, z dnia 2012-08-30 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.


PDF Uchwała nr XXI/149/2012, z dnia 2012-08-30 w sprawie podziału Gminy Józefów na stałe obwody głosowania.


PDF Uchwała nr XXI/148/2012, z dnia 2012-08-30 w sprawie podziału Gminy Józefów na okręgi wyborcze.


PDF Uchwała nr XXI/147/2012, z dnia 2012-08-30 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Józefowie oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr XXI/146/2012, z dnia 2012-08-30 w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Józefów.


PDF Uchwała nr XXI/145/2012, z dnia 2012-08-30 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Stanisławów 2010-2017".


PDF Uchwała nr XXI/144/2012, z dnia 2012-08-30 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Długi Kąt Prefabet 2010-2017".


PDF Uchwała nr XXI/143/2012, z dnia 2012-08-30 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Siedliska.


PDF Uchwała nr XX/142/2012, z dnia 2012-06-28 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2012.


PDF Uchwała nr XX/141/2012, z dnia 2012-06-28 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.


PDF Uchwała nr XX/140/2012, z dnia 2012-06-28 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Biłgorajskiego.


PDF Uchwała nr XX/139/2012, z dnia 2012-06-28 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Józefów oraz warunków zasad i stawek opłat za korzystanie z przystanków przez przewoźników.


PDF Uchwała nr XX/138/2012, z dnia 2012-06-28 w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, na terenie pomnika przyrody źródlisko rzeki Nepryszki.


PDF Uchwała nr XX/137/2012, z dnia 2012-06-28 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Józefów.


PDF Uchwała nr XX/136/2012, z dnia 2012-06-28 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa lubelskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Józefów.


PDF Uchwała nr XIX/135/2012, z dnia 2012-05-24 w sprawie uchwalenia zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Józefów na lata 2007-2015.


PDF Uchwała nr XIX/134/2012, z dnia 2012-05-24 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.


PDF Uchwała nr XIX/133/2012, z dnia 2012-05-24 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.


PDF Uchwała nr XIX/132/2012, z dnia 2012-05-24 w sprawie emisji obligacji.


PDF Uchwała nr XIX/131/2012, z dnia 2012-05-24 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2012.


PDF Uchwała nr XIX/130/2012, z dnia 2012-05-24 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.


PDF Uchwała nr XIX/129/2012, z dnia 2012-05-24 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


PDF Uchwała nr XIX/128/2012, z dnia 2012-05-24 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Józefowa z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.


PDF Uchwała nr XIX/127/2012, z dnia 2012-05-24 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Józefowa z wykonania budżetu za 2011 r.


PDF Uchwała nr XVIII/126/2012, z dnia 2012-04-25 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Biłgorajskiego.


PDF Uchwała nr XVIII/125/2012, z dnia 2012-04-25 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Biłgorajskiego.


PDF Uchwała nr XVIII/124/2012, z dnia 2012-04-25 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2012.


PDF Uchwała nr XVIII/123/2012, z dnia 2012-04-25 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.


PDF Uchwała nr XVIII/122/2012, z dnia 2012-04-25 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.


PDF Uchwała nr XVIII/121/2012, z dnia 2012-04-25 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Józefów.


PDF Uchwała nr XVIII/120/2012, z dnia 2012-04-25 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Józefów w 2012 roku.


PDF Uchwała nr XVII/119/2012, z dnia 2012-02-29 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2012.


PDF Uchwała nr XVII/118/2012, z dnia 2012-02-29 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.


PDF Uchwała nr XVII/117/2012, z dnia 2012-02-29 w sprawie wyodrębnienia środków finansowywych stanowiących fundusz sołecki.


PDF Uchwała nr XVII/116/2012, z dnia 2012-02-29 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.


PDF Uchwała nr XVII/115/2012, z dnia 2012-02-29 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Józefów w 2012 roku.


PDF Uchwała nr XVII/114/2012, z dnia 2012-02-29 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.


PDF Uchwała nr XVII/113/2012, z dnia 2012-02-29 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Józefów.


PDF Uchwała nr XVII/112/2012, z dnia 2012-02-29 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamość.


PDF Uchwała nr XVII/111/2012, z dnia 2012-02-29 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Biłgorajskiego.


PDF Uchwała nr XVII/110/2012, z dnia 2012-02-29 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Biłgorajskiego.


PDF Uchwała nr XVII/109/2012, z dnia 2012-02-29 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Józefów na rok 2012.


PDF Uchwała nr XVII/108/2012, z dnia 2012-02-29 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Józefów na rok 2012.


PDF Uchwała nr XVI/107/2012, z dnia 2012-01-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek położonych w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.


PDF Uchwała nr XVI/106/2012, z dnia 2012-01-27 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Józefów.


PDF Uchwała nr XVI/105/2012, z dnia 2012-01-27 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie budynku położonego w Józefowie przy ul. Górniczej 21A.


PDF Uchwała nr XVI/104/2012, z dnia 2012-01-27 w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Stanisławowie Projektu pt. "Młody Szekspir w Stanisławowie".


PDF Uchwała nr XVI/103/2012, z dnia 2012-01-27 w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Szkołę Podstawową im. Konrada Bartoszewskiego "Wira" w Górecku Starym Projektu pt. "Myślę szybciej, mogę więcej w Górecku Starym".


PDF Uchwała nr XVI/102/2012, z dnia 2012-01-27 w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Szkołę Podstawową im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie Projektu pt. "Mądre dzieci w Józefowie".


PDF Uchwała nr XVI/101/2012, z dnia 2012-01-27 w sprawie utworzenia Samorządowego Zespołu Szkół w Józefowie.


PDF Uchwała nr XVI/100/2012, z dnia 2012-01-27 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze.


PDF Uchwała nr XVI/99/2012, z dnia 2012-01-27 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.


PDF Uchwała nr XV/98/2011, z dnia 2011-12-30 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.


PDF Uchwała nr XV/97/2011, z dnia 2011-12-30 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.


PDF Uchwała nr XV/96/2011, z dnia 2011-12-30 w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Stanisławowskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole w drodze umowy.


PDF Uchwała nr XV/95/2011, z dnia 2011-12-30 w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Górecku Starym Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Górecko Stare "Stok" w drodze umowy.


PDF Uchwała nr XIV/94/2011, z dnia 2011-12-20 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.


PDF Uchwała nr XIV/93/2011, z dnia 2011-12-20 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.


PDF Uchwała nr XIV/92/2011, z dnia 2011-12-20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Józefów.


PDF Uchwała nr XIV/91/2011, z dnia 2011-12-20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Józefów.


PDF Uchwała nr XIV/90/2011, z dnia 2011-12-20 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie budynku położonego w Józefowie przy ul. Górniczej 21 A.


PDF Uchwała nr XIV/89/2011, z dnia 2011-12-20 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012.


PDF Uchwała nr XIV/88/2011, z dnia 2011-12-20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej


PDF Uchwała nr XIII/87/2011, z dnia 2011-11-30 w sprawie zamiaru przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Stanisławowskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole w drodze umowy.


PDF Uchwała nr XIII/86/2011, z dnia 2011-11-30 w sprawie zamiaru przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Górecku Starym Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Górecko Stare "Stok" w drodze umowy.


PDF Uchwała nr XIII/85/2011, z dnia 2011-11-30 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.


PDF Uchwała nr XIII/84/2011, z dnia 2011-11-30 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.


PDF Uchwała nr XIII/83/2011, z dnia 2011-11-30 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych.


PDF Uchwała nr XIII/82/2011, z dnia 2011-11-30 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego na terenie Gminy Józefów.


PDF Uchwała nr XIII/81/2011, z dnia 2011-11-30 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2012 rok.


PDF Uchwała nr XIII/80/2011, z dnia 2011-11-30 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Józefów.


PDF Uchwała nr XII/79/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.


PDF Uchwała nr XII/78/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.


PDF Uchwała nr XII/77/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.


PDF Uchwała nr XII/76/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych.


PDF Uchwała nr XII/75/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski wsi Tartak Długi Kąt nr 5 oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr XII/74/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski wsi Tartak Długi Kąt nr 5 oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr XII/73/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski wsi Tartak Długi Kąt nr 5 oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr XII/72/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski wsi Tartak Długi Kąt nr 5 oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr XII/71/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski wsi Tartak Długi Kąt nr 5 oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr XII/70/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski wsi Tartak Długi Kąt nr 5 oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr XII/69/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski wsi Tartak Długi Kąt nr 5 oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr XII/68/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski wsi Tartak Długi Kąt nr 3 oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr XII/67/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski wsi Tartak Długi Kąt nr 3 oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr XII/66/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski wsi Tartak Długi Kąt nr 3 oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr XII/65/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski wsi Tartak Długi Kąt nr 3 oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr XII/64/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski wsi Tartak Długi Kąt nr 3 oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr XII/63/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski wsi Tartak Długi Kąt nr 3 oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr XII/62/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Józefowie oraz udzielenia bonifikaty.


PDF Uchwała nr XII/61/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski.


PDF Uchwała nr XII/60/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki.


PDF Uchwała nr XII/59/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty adiacenckiej.


PDF Uchwała nr XII/58/2011, z dnia 2011-10-27 w sprawie wyboru ławników.


PDF Uchwała nr XI/57/2011, z dnia 2011-08-25 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek położonych w obrębie ewidencyjnym Józefów.


PDF Uchwała nr XI/56/2011, z dnia 2011-08-25 w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego.


PDF Uchwała nr XI/55/2011, z dnia 2011-08-25 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Józefowa.


PDF Uchwała nr X/54/2011, z dnia 2011-08-18 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.


PDF Uchwała nr X/53/2011, z dnia 2011-08-18 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.


PDF Uchwała nr X/52/2011, z dnia 2011-08-18 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.


PDF Uchwała nr IX/51/2011, z dnia 2011-06-22 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.


PDF Uchwała nr IX/50/2011, z dnia 2011-06-22 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.


PDF Uchwała nr IX/49/2011, z dnia 2011-06-22 uchylająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.


PDF Uchwała nr IX/48/2011, z dnia 2011-06-22 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.


PDF Uchwała nr IX/47/2011, z dnia 2011-06-22 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.


PDF Uchwała nr IX/46/2011, z dnia 2011-06-22 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Józefowa z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.


PDF Uchwała nr IX/45/2011, z dnia 2011-06-22 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Józefowa z wykonania budżetu za 2010 rok.


PDF Uchwała nr VIII/44/2011, z dnia 2011-05-25 w sprawie nadania tytułów "Honorowy Obywatel Gminy Józefów".


PDF Uchwała nr VIII/43/2011, z dnia 2011-05-25 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


PDF Uchwała nr VIII/42/2011, z dnia 2011-05-25 w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.


PDF Uchwała nr VIII/41/2011, z dnia 2011-05-25 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


PDF Uchwała nr VII/40/2011, z dnia 2011-04-26 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Biłogorajskiego.


PDF Uchwała nr VII/39/2011, z dnia 2011-04-26 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


PDF Uchwała nr VII/38/2011, z dnia 2011-04-26 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadajaących Gminie Józefów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.


PDF Uchwała nr VII/37/2011, z dnia 2011-04-26 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i mista Józefów.


PDF Uchwała nr VI/36/2011, z dnia 2011-03-30 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Biłgorajskiego.


PDF Uchwała nr VI/35/2011, z dnia 2011-03-30 w sprawie uchwalenia aktualizacji do "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Józefów".


PDF Uchwała nr VI/34/2011, z dnia 2011-03-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.


PDF Uchwała nr VI/33/2011, z dnia 2011-03-30 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


PDF Uchwała nr VI/32/2011, z dnia 2011-03-30 w sprawie zatwierdzenia projektu "Razem możemy więcej" Nr : POKL.07.03.00-06-040/10 opracowanego w ramach POKL Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.


PDF Uchwała nr VI/31/2011, z dnia 2011-03-30 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Józefowie oraz udzielenia zgody na bonifikatę.


PDF Uchwała nr VI/30/2011, z dnia 2011-03-30 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz łącznych zobowiązań pieniężnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za ich pracę.


PDF Uchwała nr VI/29/2011, z dnia 2011-03-30 w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Józefów.


PDF Uchwała nr VI/28/2011, z dnia 2011-03-30 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.


PDF Uchwała nr V/27/2011, z dnia 2011-02-16 w sprawie przystąpienia Gminy Józefów do partnerskiego projektu "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja w administracji", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


PDF Uchwała nr V/26/2011, z dnia 2011-02-16 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych w Józefowie.


PDF Uchwała nr V/25/2011, z dnia 2011-02-16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamość.


PDF Uchwała nr V/24/2011, z dnia 2011-02-16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego.


PDF Uchwała nr V/23/2011, z dnia 2011-02-16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego.PDF Uchwała nr V/22/2011, z dnia 2011-02-16 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.PDF Uchwała nr V/21/2011, z dnia 2011-02-16 zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.PDF Uchwała nr V/20/2011, z dnia 2011-02-16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Józefów na lata 2011 - 2014.PDF Uchwała nr V/19/2011, z dnia 2011-02-16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkoomanii dla Gminy Józefów na rok 2011.PDF Uchwała nr V/18/2011, z dnia 2011-02-16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Józefów na rok .


PDF Uchwała nr IV/17/2011, z dnia 2011-01-27 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.


PDF Uchwała nr IV/16/2011, z dnia 2011-01-27 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, określenia jej składu i zakresu działania.


PDF Uchwała nr IV/15/2011, z dnia 2011-01-27 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011.


PDF Uchwała nr IV/14/2011, z dnia 2011-01-27 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.PDF Uchwała nr III/13/2010, z dnia 2010-12-30 w sprawie powołania Skarbnika GminyPDF Uchwała nr III/12/2010, z dnia 2010-12-30 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.PDF Uchwała nr III/11/2010, z dnia 2010-12-30 w sprawie wystąpienia Gminy Józefów ze Związku Gmin Lubelszczyzny.PDF Uchwała nr III/10/2010, z dnia 2010-12-30 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy.PDF Uchwała nr III/9/2010, z dnia 2010-12-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.PDF Uchwała nr III/8/2010, z dnia 2010-12-30 w sprawie ustalenia wynagrodzenie Burmistrza Józefowa.PDF Uchwała nr II/7/2010, z dnia 2010-12-06 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.PDF Uchwała nr II/6/2010, z dnia 2010-12-06 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2015.PDF Uchwała nr II/5/2010, z dnia 2010-12-06 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, określenia jej składu i zakresu działania.PDF Uchwała nr II/4/2010, z dnia 2010-12-06 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, określeniu jej składu i zakresu działania.PDF Uchwała nr II/3/2010, z dnia 2010-12-06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.PDF Uchwała nr II/2/2010, z dnia 2010-12-06 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.PDF Uchwała nr I/1/2010, z dnia 2010-11-29 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Józefowie.
Opublikował: Krzysztof Łazorczyk
Publikacja dnia: 21.11.2012
Podpisał: Krzysztof Łazorczyk
Dokument z dnia: 26.01.2011
Dokument oglądany razy: 5 450

Góra strony